Seninofis Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Seninofis Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu! Seninofis Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Seninofis Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Mevlüt Altun tarafından kuruldu.Seninofis Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Mevlüt Altun tarafından kuruldu.

Seninofis Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
A) Şirketin Amaç ve Konuları başlıca şunlardır; 1- İş merkezi(ofis) kurmak, işletmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekreterya, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans , telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli diğer altyapı ve donanımları sağlamak, hazır yemek servisi temin etmek, toplantı salonlarını konferans, kongre, seminer ve benzeri etkinlikler için tahsis etmek, şirketin amacına yönelik olarak söz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, danışmanlık ve gayrimenkul faaliyetleri yapmak, gayrimenkulü kiraya vermek ve işletme konusu ile ilgili ürünlerin distribitörlüğünü üstlenmek, başkalarına distribütörlük vermek ve bu mallarla ilgili mümessillik ve acente faaliyetlerini yerine getirmek. 2- Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 3-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu ve danışmanlığını yapmak. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak Gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak,danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak Komisyon ve ücreti mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını ve danışmanlığını yapmak B ) Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirebilmek amacı ile 1-)Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralmak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek veya bu şirketleri devir etmek. 2-)Şirket kendi ürettiği veya temin ettiği her türlü madde için yurtiçinde ve yurtdışında şube, pazarlama üniteleri, atölye, fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir. Bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 3-)Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yürürlükte bulunan kanun ve kararnameler gereğince teşvik belgesi alabilir, teşvik primi ve kredileri alabilir. Kredili ihracat ve ithalat hukukundan yararlanabilir. Kanunların şirketlere tanıdığı hak ve yetkileri kullanabilir. 4-) Şirket konusu ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, imtiyaz ruhsatnamesi, know-how alabilir. Marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından tescil edilmiş olanları alabilir veya devredebilir. 6-) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerek yabancı memleketlerde ve temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk, ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek. 7-) Şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları, müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir. Leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir. Ayrıca leh ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve fesih edebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. 8-)Şirket konusu ile ilgili Milli ve Milletlerarası mümessillik, bayilik, acentelik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunabilir veya başkalarına bu görevi verebilir. 9-)Şirket amaç ve konusunun gerektiği sair teşebbüslere girişmek ve gerekli her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenişehir Mh.Sümbül Sk.A Bl. No:6/1/79 Pendik