06 / 02 / 2023

Sit alanlarında mimari özgün biçimlerine göre değiştirilecek

Sit alanlarında mimari özgün biçimlerine göre değiştirilecek

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, kültür ve tabiat varıklarının korunmasına yönelik ilke kararlarındabazı değişikliklere gidildi  
         Yüksek kurulun, 6 Ocakta yaptığı toplantıda, Kültür ve Tabiat
 Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19 Ocak 2010 tarih ve 760 sayılı İlke
 Kararının iptaline karar verildi.
         Koruma amaçlı imar planlarının onaylanmamış olmasının 2863 sayılı Kanunla
 koruma bölge kurullarına yüklenen koruma görevini ortadan kaldırmadığı hususları
 da göz önüne alındı.
         Koruma amaçlı imar planının yasal süresi içinde onaylanmadığı ve geçiş
 dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı kentsel sit
 alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli ve diğer
 parsellerdeki, zorunlu altyapı uygulamalarının koruma bölge kurulu kararları
 doğrultusunda yapılabilecek.
         İlke kararlarında ve önceki kararlarda bazı değişikliklere gidildi.
         Buna göre, "Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmamış olan
 yerlerdeki sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve
 tabiat varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre
 kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz yapılarda, çatı aktarımı, oluk onarımı,
 boya, badana ve benzerlerine bakım, ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen
 ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı
 malzeme ile değiştirilecek.
         Bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu
 sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesinin ilgili koruma bölge
 kurulu kararı alındıktan sonra ilgili Valilik ve Belediyesinin denetim ve
 sorumluluğunda yapılabilecek.
         Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmuş yerlerde ise sit alanlarında,
 koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik
 parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunan
 tescilsiz yapılarda, yukarıda bahsi geçen uygulamalar ’Koruma, Uygulama ve
 Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma
 Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’ kapsamında gerçekleştirilecek.
         Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat
 varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma
 izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapıların tadilat ve tamiratlarına
 izin verilemeyecek. Tadilat ve tamirat izni verilen tescilsiz yapıların onarım
 öncesi ve sonrasına ilişkin rapor, fotoğraf, kroki ve belgeler, uygulama
 sonrasında ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecek."
         -KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ TESCİLİ-
         Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tescil kararlarının
 yeniden değerlendirilmesi ile ilgili ilke kararı ise şöyle:
         "Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları tarafından
 ’korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edilmiş olan
 taşınmazlara ilişkin alınan tescil kararlarının yeniden görüşülmesine ilişkin
 yapılan başvuruların, yapıların tescil edilmesine neden olan değerlere sahip
 olmadığına ilişkin ayrıntılı ve bilimsel nitelikli bilgi ve belgeleri içermesi
 halinde, koruma bölge kurulu müdürlüklerince gündeme alınabilecek.
         Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı idari
 yargıda açılan dava sürecinde, kamu yararı bulunan konuların koruma bölge
 kurulunda değerlendirilmesine ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını
 Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda, koruma bölge kurulu
 kararlarına karşı açılan davalarda, idari yargı tarafından verilen iptal veya
 yürütmenin durdurulması kararına ters düşmemek koşuluyla, kamu yararı bulunan
 konuların koruma bölge kurullarınca değerlendirilebilecek."
AA 
Geri Dön