SPK mevzuat taslağını Başbakanlığa gönderdi

SPK mevzuat taslağını Başbakanlığa gönderdiSPK, Varlık Finansmanı Tebliğ Taslağını Başbakanlığa gönderdi.


Edinilen bilgiye göre, uluslararası sermaye piyasalarında
"riskli ipotekli krediler" ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen
enstrümanlar üzerinde oluşan ve diğer varlık sınıflarına sirayet eden
finansal kriz, bu krizin etkileri SPK tarafından dikkatle izleniyor.

Dünyada menkul kıymetleştirme alanında yaşanan bu krizin Türkiye'de
oluşturulmaya çalışılan varlığa dayalı menkul kıymetler piyasasında
meydana gelmemesi için tebliğ taslağında bazı kurumsal unsurlar ve
çeşitli tedbirler öngörülüyor.

Menkul kıymetleştirme alanında incelenen çeşitli uluslararası
düzenlemeler ve gelişmeler çerçevesinde çeşitli alternatif düzenlemeler
üzerinde duran Kurul, taslakta, yatırımcıların korunması açısından
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamaya konulduğu, menkul
kıymetleştirmeye ilişkin fonksiyonların farklı kurumlara dağıtıldığı bir
yapı kararlaştırdı.

Söz konusu taslakla getirilen yapısal unsurlar şöyle:
"Fonun en az biri bağımsız üye olmak üzere 3 kişilik bir Fon Kurulu
tarafından yönetilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve
faaliyetlerin bir Fon denetçisi tarafından denetlenmesi, Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin fonksiyonların hizmet sağlayıcı,
Fon operasyon sorumlusu, saklayıcı ve bağımsız denetim kuruluşu gibi
uzmanlaşmış kurumlara delege edilmesi, yatırımcıların korunmasını
teminen Fonun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak şeffaf biçimde
yönetilmesi."
Bu unsurlara ilişkin olarak uluslararası sermaye piyasalarında meydana
gelen gelişmeler ve düzenlemeler de Kurul tarafından takip ediliyor.

-TOKİ'NİN VDMK İHRAÇ ETMESİ-
Taslak, "Varlık Finansmanı Fonlarının portföylerine, ipotekli konut
kredileri haricindeki tüketici kredileri ile ipotekli krediler, motorlu
kara taşıtları için verilen krediler, proje finansmanı ve kurumsal
krediler, finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın gayrimenkul satışından kaynaklanan
alacakları devralınabilmesini ve bu alacaklar karşılığında VDMK ihraç
edilebilmesini" öngörüyor.

Özellikle düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kontrolü altında
bulunan finansal kuruluşların oluşturduğu varlıkların fon portföyüne
alınması da uygun görülen taslakta, varlığa dayalı menkul kıymetler
piyasasının gelişmesi ile birlikte bu varlıkların kapsamının
genişletilmesinin mümkün olduğu, SPK'nın söz konusu varlıkları
belirlemek konusunda yetkili bulunduğu ifade ediliyor.

Taslağa göre, Varlık Finansmanı Fonu, 3 kişiden oluşan bir fon kurulu
tarafından idare edilebilecek. Fon kurulu tebliğde yer alan görevlerini
bir fon operasyon sorumlusuna bırakabilecek. Varlık Finansmanı Fonu
doğrudan veya dolaylı aktarım usulüne göre yönetilebilecek. Doğrudan
aktarımda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit
akımları, belirtilen gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Fon bünyesinde
bekletilmeksizin doğrudan VDMK sahiplerine aktarılabilecek.Dolaylı
aktarımda net nakit akımlarının VDMK sahiplerine aktarılmadan önce Fon
iç tüzüğü ve izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde Fon bünyesinde
bekletilmesi mümkün olacak.

HALKA ARZ
Taslağa göre, VDMK'lar nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak
satılabileceği gibi, yatırımcılara halka arz da edilebilecek. Halka arz
durumunda Kurul'un onayladığı izahname ve sirkülerin yayımlanması
zorunlu olacak.

Ayrıca ilgili borsa tarafından uygun görülmesi durumunda halka arz
edilen VDMK'lar borsada işlem görebilecek.

Halka arz edilecek VDMK'ların en az bir yetkili derecelendirme kuruluşu
tarafından derecelendirilmesi ve derecelendirme notuna izahname ve
sirküler ile diğer bilgilendirme dokümanlarında yer verilmesi de zorunlu
olacak.