Tarihi Yarımada'da imar planı değişikliğine durdurma

Tarihi Yarımada'da imar planı değişikliğine durdurma

Danıştay 6. Dairesi, Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve 6 ayrı madde olarak belirtilen kullanım kararları ile 30 ayrı madde olarak sayılan plan uTMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesince, söz konusu plan uygulama
hükümlerinin, "şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu
yararına aykırı" olduğu öne sürülerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava
açılmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 6. Dairesi, "Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros
Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve 6 ayrı madde olarak
belirtilen kullanım kararları ile 30 ayrı madde olarak sayılan plan
uygulama hükümlerinin" yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, konunun teknik boyutu nedeniyle seçilen 3
profesörden oluşan keşif ve bilirkişi heyetince rapor düzenlendiği
anımsatıldı.

Kararda, 2634 sayılı yasanın 7. maddesi hükmü uyarınca "Bakanlığın,
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde
plan yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya yetkili olduğu" ancak
"Turizm merkezi olmayan veya turizm merkezi olmaktan çıkarılan bir
alanda artık bakanlığın onay yetkisinin bulunmadığı" kaydedildi.

Dava konusu taşınmazlardan bir kısmını kapsayan Süleymaniye Turizm
Merkezi'nin söz konusu imar planı onaylandıktan sonra alınan bir
Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi olmaktan çıkarıldığı
anımsatılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının Süleymaniye bölgesiyle
ilgili kısımda plan onaylama yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

"Bu durumda, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planının Süleymaniye
Turizm Merkezi içinde yer alan dava konusu taşınmazları kapsayan
kısmında bu nedenle hukuka uyarlık görülmemiştir" denilen kararda, şu
ifadelere yer verildi:
"Uyuşmazlığın Sultanahmet Turizm Merkezi kapsamında kalan İstanbul ili,
Eminönü ilçesi, Sultanahmet mahallesi, 67 pafta, 58 ada, 1 ve 2 sayılı
parsellere turizm tesis alanı lejandı ile arkeolojik park, turizm ve
kültür alanı kullanım kararı getirilmesine ve ilgili plan notlarına
ilişkin kısmına gelince;
Davalı idarece anılan kullanım kararının getirilmesine ilişkin olarak
öne sürülen nedenler, bilirkişi raporunda yer alan tespitlerle birlikte
değerlendirildiğinde, 10.7.1981 günlü, 13012 sayılı Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilen, kentsel ve arkeolojik sit alanında kalan,
koruma grubu II olarak belirlenen anılan parseller üzerindeki eski
Sultanahmet Cezaevi ve Tevkifevi yeni (...) Otel bahçesindeki
arkelolojik park ve kazı alanına ek otel inşaatları yapılmasının
temelini oluşturan ve toprak altındaki Roma-Bizans-Osmanlı kültür
mirasını yok sayan, ulusal-uluslararası koruma hukukuyla bağdaşmayan ve
kamu yararı kavramıyla örtüşmeyen söz konusu kullanım kararı ile bu
kullanımı detaylandıran plan notlarında hukuka uyarlık görülmemiştir."
Dava konusu imar planı değişikliğinin uygulanmasında "hukuka uygunluk
bulunmadığı" ifade edilen kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına oy
birliğiyle karar verildiği kaydedildi.