Tekirdağ Kapaklı'da 8.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Tekirdağ Kapaklı'da 8.1 milyon TL'ye satılık arsa! Tekirdağ Kapaklı'da 8.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 8 milyon 114 bin 118 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 8 milyon 114 bin 118 TL bedel isteniyor. 

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:
MADDE 1. Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 199 ada 2 nolu parsel 20.285,47 metrekarelik Arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 06/03/2019 Çarşamba günü saat : 14:00'te Belediye Encümeni tarafından Kapaklı
İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

Niteliği : İmar durumu “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” şeklindedir.
Yükseklik Ençok = 9,50 m ; Emsal 0. 60'dır. İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL(YüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

MADDE 2. 199 ada 2 parsel 20.285,47 m²'lik arsanın Muhammen Bedeli : 8.114.118,00 TL - (Sekizmilyonyüzondörtbinyüzonsekiz Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin % 3 (yüzde üç) 'ü oranında olup , miktarı 243.425,64 TL(İkiyüzkırküçbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası Altmışdörtkuruş ) 'tur. Kesin teminat ihae bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap
edilerek alınacaktır.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
1. İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu ,
d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
f) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi
g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
l) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
m) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
n) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
o) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
p) Şartname alındı makbuzu.
r) Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak)
s) Teklif Mektubu

MADDE 7. Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ve Şartanamede belirtilen şekilde hazırlayacakları ihale dosyasını Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4 - 6 Kapaklı adresinde bulunan Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Toplantı Odası İhale Komisyonu Başkanlığına 06/03/2019 Çarşamba günü saat 14:00 ‘te kadar teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur.