Tokat Niksar'da 22 taşınmaz kamulaştırılacak!

Tokat Niksar'da 22 taşınmaz kamulaştırılacak!

Tokat İli, Niksar İlçesi'nde bulunan 22 taşınmaz, 11 Eylül 2015 günü Niksar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, TEİAŞ tarafından kamulaştırılacak.


T.C.NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 


KAMULAŞTIRMA İLANI     


2942 sayılı kamulaştırma kanunu 10. maddesi gereğince ilandır.


Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda ili, ilçesi ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve varsa mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir. 


A) Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak ve mülkiyet kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir. 


B) Kamulaştırma TEİAŞ  tarafından yapılmaktadır. 


C) İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

 

D) Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet TEİAŞ'a  yöneltilecektir. 


E) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idare lehine daimi irtifak hakkının ve varsa mülkiyet hakkının tescil edileceği, 


F) Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıfbank  Niksar Şubesine yatırılacağı, 


G) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 


H) Duruşmanın 11/09/2015 günü Niksar Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı ve bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.


İlanın tam metni için tıklayın