04 / 07 / 2022

TOKİ Antalya Alanya Yeniköy Projesi İnşaatı İşi ihalesi 8 Haziran'da!

TOKİ Antalya Alanya Yeniköy Projesi İnşaatı İşi ihalesi 8 Haziran'da!

Antalya Alanya Yeniköy Projesi İnşaatı İşi (E-İHALE) ihalesi 8 Haziran Pazartesi günü yapılacak.Antalya Alanya Yeniköy Projesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Yarın yapılacak olan ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde;

İKN    :    2020/208724 
1-İdarenin
a) Adı    :    T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası    :    3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    Antalya Alanya Yeniköy Projesi İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Temelden Yüksekliği 60,50 Metre Olan Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Tipinde Baraj İnşaatı Ve Toplam 1.236,00 Ha (Brüt) Arazi İçin Basınçlı Borulu Sulama Şebekesi Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Antalya
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    08.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan A / VIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
  
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Barajlarda (3B+3C+3D) Zon Dolguları Yapılması    19,72%    36,62%    5
16 Atm Basınç Dayanımlı Ø914 mm Dış Çaplı (901.3 mm İç Çaplı) St 44 Çelik Sınıfında İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    6,96%    12,93%    3
Barajlarda 2B (yastık zonu) ve 3A (geçiş zonu) dolgusu yapılması    3,59%    6,66%    2
Önyüzü Beton Kaplamalı Barajlarda Önyüz Betonarme Betonu Yapılması    2,43%    4,51%    3
Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri    2,22%    4,12%    0,5
Ön Yüzü Beton Kaplı Baraj Derzlerinde Geçirimsizlik İmalatlarının Yapılması    2,21%    4,11%    1
16 Atm Basınç Dayanımlı Ø610 mm Dış Çaplı (600.5 mm İç Çaplı) St 44 Çelik Sınıfında İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    2,11%    3,91%    1
Barajlarda Bordür Betonu Yapılması    1,65%    3,07%    0,5
Ø560 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    1,55%    2,87%    1
Ø500 mm Anma Çapında ve 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    1,5%    2,78%    1
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması    1,22%    2,27%    1
Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması    1,22%    2,27%    0,5
Açıkta kazı yapılması    0,91%    1,69%    1
Baraj İmalatları Bünyesine Giren Çimento    0,9%    1,67%    0,5
Ø400 mm Anma Çapında ve 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,82%    1,53%    1
Ø355 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,78%    1,45%    1
Bakır Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması    0,71%    1,32%    1
Ø225 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,63%    1,16%    1
Yüksek Basınçlı Tek Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Hidrantının ve Ø50 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,58%    1,07%    1
Enjeksiyon yapılması    0,57%    1,06%    1
Yüksek Basınçlı Tek Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,55%    1,02%    1
Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması    0,5%    0,94%    1
Ø500 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,49%    0,92%    1
Ø560 mm Anma Çapında ve 16 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,47%    0,88%    1
Basınç Kırıcı Vana Odası Yapısı Ana Boru Hattı km: 0+345.15    0,43%    0,8%    1
Basınçlı Boru Hatlarında Cazibeli Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,41%    0,77%    1
Ø450 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,38%    0,71%    1
Basınçlı Boru Hatlarında Pompajlı (Tek Kuyulu) Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,37%    0,69%    1
Ø280 mm Anma Çapında ve 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,36%    0,66%    1
Enjeksiyon delikleri açılması    0,36%    0,66%    0,5
Her Türlü Ölçüm, Harita, Yol Projeleri, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri    0,35%    0,66%    0,5
Her Türlü Sulama İnşaat ve İmalatında Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu    0,32%    0,6%    0,5
Yüksek Basınçlı Çift Çıkışlı Ön Ödemeli Kartlı Sayaçlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,29%    0,54%    0,5
Tünelde/Galeride beton yapılması    0,08%    0,15%    0,5
Ø160 mm Anma Çapında ve 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,29%    0,54%    0,5
Ayrım Yapısında Hat Kapama Vanası ( Ø 900 Kelebek Vanalı Ayrımlar İçin ) Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,29%    0,54%    0,5
Güzergah Üzerinde Rastlanılan ve Hasar Verilen 500 mm ve üzerinde anma çapına sahip Her Cins Borunun Sökülmesi, Yeni Borunun Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,28%    0,52%    1
16 Atm Basınç Dayanımlı Ø813 mm Dış Çaplı (800.9 mm İç Çaplı) St 44 Çelik Sınıfında İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,28%    0,51%    0,5
16 Atm Basınç Dayanımlı Ø711 mm Dış Çaplı (701.5 mm İç Çaplı) St 44 Çelik Sınıfında İçi Epoksi Dışı PE Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini, Nakli, Boru Hendek Kazısının Yapılması, Boruların ve Özel Parçalarının Hendek İçine Döşenmesi ve Dolgularının Yapılması    0,25%    0,46%    0,5
Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması,Dolgu ve/veya Depoya Konulması    0,21%    0,39%    0,5
Boru Hattının Mevcut Trafiği Az Olan Asfalt Yolu Geçişi Sırasında Asfaltta Meydana Gelen Tahribat Sonucu Asfaltın Onarımı    0,2%    0,38%    0,5
Ön Yüzü Beton Kaplı Baraj Derzlerinde Bakır Su Tutuculara Neopran Mesnet Hazırlanması    0,2%    0,37%    0,5
Baraj Tesisleri Enerji İhtiyacı için ENH, Trafo ve Panosunun Temin Edilmesi ve Tesisatlarının yapılması, Baraj Tesisleri Enerji Dağıtım Sistemi, Aydınlatma ve Topraklama - Yıldırımdan Koruma Tesisatları Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Tesisatlarının Yapılması    0,19%    0,36%    0,5
Barajlarda Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması    0,19%    0,35%    0,5
Ayrım Yapısında Hat Kapama Vanası ( Ø 500 Kelebek Vanalı Ayrımlar İçin ) Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi    0,17%    0,31%    0,5
Konik Vanaların (Ø 1100) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı    0,14%    0,27%    0,5
Sulama Projesi Hazırlanması    0,13%    0,24%    0,5
Kelebek Vanaların (Ø 1200 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı    0,12%    0,22%    0,5
Kamulaştırma Planı Hazırlanması    0,12%    0,22%    0,5
Basınç Kırıcı Vana Odası Yapısı Ana Boru Hattı km: 5+759.00    0,1%    0,19%    0,5
Sürgülü Vanaların ( 1000 x 1000 mm ) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı    0,1%    0,18%    0,5
Demir Kapı, Kepenk, Merpen, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri    0,06%    0,11%    0,5
Barajlarda (1) Geçirimsiz ve (1A) Kohezyonsuz Malzeme Dolgusu Yapılması    0,06%    0,11%    0,5
Barajlarda Kazılardan Elde Edilen Malzeme ile Dolgu Yapılması (1B+Z)    0,05%    0,1%    0,5
Barajlarda 2A (filtre) dolgusu yapılması    0,04%    0,07%    0,5
Açıkta Ankraj Yapılması    0,01%    0,02%    0,5 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.