TOKİ arsa satışı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğinde değişiklik!

TOKİ arsa satışı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğinde değişiklik! TOKİ arsa satışı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğinde değişiklik!

TOKİ arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğinde değişiklik yapıldı....YÖNETMELİK


Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:


TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA


VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI


KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Yabancı devletlerin diplomatik amaçlı talepleri, Dışişleri Bakanlığınca uygun görüş verilmesi halinde bu kapsamda değerlendirilebilir.”


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.