Town Linkers Danışmanlık ve Proje Geliştirme Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Town Linkers Danışmanlık ve Proje Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Ahsanullah Azımı, Khosraw Faız ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 28 Aralık'ta Bağcılar, İstoç Ticaret Merkezi Mahallesi'nde kuruldu.Town Linkers Danışmanlık ve Proje Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Ahsanullah Azımı, Khosraw Faız ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 28 Aralık'ta Bağcılar, İstoç Ticaret Merkezi Mahallesi'nde kuruldu. 


Town Linkers Danışmanlık ve Proje Geliştirme Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında resmi ve özel ve tüzel kuruluşlara ait bir gayrimenkulün gayrimenkul projesinin ve bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri, gayrimenkulle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışmaları gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durumlarının belirlenmesi, gayrimenkuller ve gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi proje değeri ve en iyi kullanım değer analizi, gelişmiş proje değeri analizi, eski eser ve gayrimenkullerin restorasyon Restitüsyon proje değeri analizi gibi konularda  değerleme ve danışmanlık hizmeti ve ayrıca  gayrimenkul değerleme hizmeti vermek, almak ve aracılık etmek. 2- Yurt içi ve yurt dışında resmi kurum ve özel kuruluşlara gayrimenkul ve genel inşaat işleri ile alakalı her türlü mimari, mühendislik, elektrik, mekanik, müşavirlik, danışmanlık, mümesillik, yardımcılık, dokümantasyonluk, tanıtımlık yapmak, yaptırmak, aracılık etmek ve ettirmek. 3- Yurt içinde ve yurt dışında resmi kurum ve özel kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, verme, pazarlık usulü ile ihalelere katılmak ve çıkarılacak her türlü küçük ve büyük inşaat sözleşmelerinin  taahhüt işlerini üstlenmek, denetimlerini yapmak, aracılık etmek, konsorsiyum kurmak ve ortaklık yapmak. 4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili, Alım, Satım, Ticaret, Sanayi, Üretim, Yatırım, İşletme, Yönetim, idare, Finans, Bakım, Onarım, Makine, Ekipman, Servis, Gümrükleme, Lojistik, Depoculuk, Aracılık, Müşavirlik, Danışmanlık, Mümessillik, Müteahhitlik, Distribütörlük, Bayilik, Temsilcilik, Taşeronluk, Acentelik, Ortaklık, İşbirliği, Konsorsiyum, Tanıtım, Reklam, Pazarlama, Araştırma, Geliştirme, Projelendirme, İş alma, İş verme, işlem, Hizmet ve Faaliyetlerinde Bulunabilir. 5-Her türlü internet ve e-ticaret projelerini geliştirmek ve yürütmek, İnternet teknolojileri ve teknoloji ürünleri ticareti yapmak. Web tasarımı hizmetleri, hosting hizmetleri ve her türlü internet yayıncılığı, İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü alma ve gönderme hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 6- Gümrük Tarife Cedveline dayanan ve bu cedvel kapsamında yer alan eşyaları ticaretine uygun olarak ve gerekirse resmi mercilerden izin almak kaydıyla alımı,satımı ithal ve ihracı 7-Şirket turizm ile ilgili hotel,kamping,sahil sitesi,tatil köyü,lokanta ve restoran açmak,işletmek ve kiralamak ile yurtiçi ve yurtdışında geziler ve organizasyonlarda bulunmak 8- Şirket konusu ile ilgili yurtiçinden ve yurtdışından mamul ve yarı mamul, makine, yedek parça ve aksamları,imalatı, ithalatı,ihracatı,dahili ticareti, pazarlama, mümessillik, temsilcilik, bayilik, acentelik, komisyonculuk, danışmanlık hizmetleri, Gümrük İşlemleri, taşeronluk, distribütörlük almak veya vermek, ortaklık kurmak, yerli ve yabancı sermaye ile kurulmuş veya kurulacak ortaklık yapmak, şirketlere ortak olmak veya konsorsiyum kurabilir. 9- Şirket konusu ile ilgili ticari ve teknik bilgi, isim ve patent, ihtira beraatı, lisans, marka, etüt, proje, müşavirlik hizmetleri, ruhsatname, imtiyaz ve benzeri hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, devir almak, ulusal ve uluslararası ihalelere girmek, finansal ve mali, ticari ve sınai tasarruflarında ve faaliyetlerinde bulunabilir. 10- Şirket konusu ile ilgili şantiyeler, idari binalar, barınma yerleri oluşturmak, arsalar, fabrikalar, makineler, atölyeler, tesisler, teşhir yerleri, depolar, şubeler açmak, kiralamak, almak veya satmak tasarruflarında ve faaliyetlerinde bulunabilir.   11-Şirket konusuna uygun ve gerekli şekil ve miktarda borçlanmak ve bu gaye ile kısa, orta ve uzun vadeli her türlü yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişi, kurum, banka, ve devlet kredileri kullanabilir. 12- Şirket sahip olduğu, olabileceği veya üçüncü şahıslara ait taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine, aleyhine veya üçüncü şahıslara ipotek verebilir, ipotek alabilir, rehin verebilir, rehin alabilir, ipotekleri fek ettirebilir, devir, temlik, ferağ ve terkin edebilir, kiraya verebilir veya bu tip kıymetleri kiralayabilir, bu tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunabilir. 13- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka faydalı ve gerekli gördüğü başka ticari işlerde, genel kurur kararı marifeti ile faaliyet gösterebilir, ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili merci, kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alarak uygulayabilir. 


Town Linkers Danışmanlık ve Proje Geliştirme Ticaret Limited Şirketi adres: Bağcılar, İstoç Ticaret Merkezi Mahallesi, 14 Yol Sokak C Plaza 14