TTA ait üç ilde gayrimenkuller satılacak!

TTA ait üç ilde gayrimenkuller satılacak!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TTA'ya ait olan Aydın, İzmir ve Muğla'da bulunan gayrimenkulleri ihale ile satacak. Toplam bedeli 500 bin TL olan gayrimenkullerin ihalesi 15 Temmuz 2011 günü saat 16.00da yapılacak....

 T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ilan şöyle;

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. (TTA)'NI AİT VARLIKLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

İhale konusu varlıklardan Aydın ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmaz geçici teminat bedeli 100.000 TL olarak belirlenirken tanıtım dokümanı ve şartname bedeli 1.000 TL belirlendi. Son teklif verme tarihi 15 Temmuz 2011 günü saat 16.00da yapılacak.

İhale konusu varlıklardan,  İzmir  ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyünde bulunan taşınmazın geçici teminat bedeli 200.000 olarak belirlenirken tanıtım dokümanı ve şartname bedeli ise 1. 000 TL belirlendi. Son teklif verme tarihi ve 15 Temmuz 2011 günü saat 16.00da yapılacak.

İhale konusu varlıklardan Muğla ili, Merkez ilçesi, Emirbeyazıt, Mahallesinde bulunan taşınmazın eçici teminat bedeli 200.000 olarak belirlenirken tanıtım dokümanı ve şartname bedeli ise 1. 000 TL belirlendi. Son teklif verme tarihi ve saati 15 Temmuz 2011 günü saat 16.00da yapılacak.

1. TTA'ya ait olup ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen;

1.1. Aydın ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 313 Ada, 14 parsel no.sunda kayıtlı 461,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan binan bütün halinde "satış" yöntemi ile,

1.2. izmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyünde bulunan ve tapunun 495 Ada, 6 Parsel no.sunda kayıtlı 46.212,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulun; binaların bir bütün halinde "satış" yöntemi ile,

1.3. Muğla ili, Merkez ilçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 Ada, 366 Parsel no.sunda kayıtlı 3.646,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan binaların bir bütün halinde "satış" yöntemi ile,
özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı (idare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı ihale edilecektir.

2. ihaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir, ihale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3. Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyect gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4. ihalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olaral nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

5. ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur, ihale konusu taşınm için idareden temin edilen ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

6. Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

* Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

* T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 8600 0100 0001 3877 5661 5004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

* Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, hesaplarından birine yukandaki tabloda belirtilen tutarlar, her biri için ayrı ayrı yatırılarak, "Satışa Konu Varlığın İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifad içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği makbuz karşılığ idarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

7. Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.
Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari % 20 (yüzdeyirmi)'si Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ay ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 8 (yüzdesekiz) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

8. Teklifler, ihale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar idarenin aşağıda belirtilen adre elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı ihale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp idare İhıp yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcı Türkiye'de kurdukları veya-iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler, ihaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işler yapmaları istenir.

11. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanu 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
 
T.C. BAŞBAKANLIK TB ÖZELLEŞTİRME 1     İDARESİ
BAŞKANLİĞİ
 
www.oib.gov.tr
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
Tel: (0 312) 430 45 60 / 432 00 71 Faks: (0312) 435 59 71

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ilan

Münevver Danış/Emlakkulisi.com