Türkiye Denizcilik İşletmeleri Kastamonu'da arsa satıyor!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Kastamonu'da arsa satıyor! Türkiye Denizcilik İşletmeleri Kastamonu'da arsa satıyor!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. , Kastamonu Cide İlçesinin, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsa için son teklif verme tarihi 13 Temmuz 2015 olarak belirlendi.YATIRIMCILARA DAVET


Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)’ye ait;

Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taşınmaz İdare tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli (TL): 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)

Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli (TL): 50 TL (Elli Türk Lirası)

Son Teklif Verme Tarihi: 13.07.2015


1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

3 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Türk Lirası veya

b) Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

4 - Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 no.lu (IBAN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, "Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taşınmaz” nitelikli taşınmaza ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 11/06/2015 Perşembe Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.

5 - İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6 - Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 13/07/2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No:47 34425 Karaköy/İSTANBUL

Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85

www.tdi.gov.tr