UCD Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

UCD Yapı Anonim Şirketi kuruldu! UCD Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

UCD Yapı Anonim Şirketi, Ahmet Nazmi Durbakayım Yönetim Kurulu Başkanlığı' nda 50 bin TL semaye ile 31 Temmuz'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı' nda kuruldu.UCD Yapı Anonim Şirketi, Ahmet Nazmi Durbakayım Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL semaye ile 31 Temmuz'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı'nda kuruldu.


UCD Yapı Anonim Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU Madde3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır: A-İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ: a.1.) Yurt içinde ve yurt dışında konut, toplu konut, işyeri, fabrika, köprü, otoyol, baraj ve sair suretlerde her türlü yapı ve inşaat işlerinin, Kamu tüzel kişiliği veya özel kişiler tarafından açılacak ihalelere katılım, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, arsa payı karşılığı ve sair suretlerde üstlenilmesi ve yapımı, a.2.) İnşaat faaliyetlerine yönelik her türlü mimari ve teknik projelerin hazırlanması, mimari ve iç mimari tasarım, peyzaj, dekorasyon, proje yönetimi, mühendislik, kontrollük, danışmanlık, temsilcilik, acentelik, bayilik ve benzeri işlerin üstlenilmesi ve yapımı, a.3.) Üçüncü kişilerce üstlenilen inşaat ile ilgili her türlü işin veya belirli kısımlarının alt yüklenici sıfatıyla üstlenilmesi ve yapımı, a.4.) Yapı ve inşaat faaliyetleri neticesinde veya sair surette taşınmaz mal, inşaat hakkı, üst hakkı, alacak, menkul mal ve sair hakların iktisabı, satış ve pazarlaması. B-DİĞER FAALİYETLER: Şirket, yukarıda A bendinde örnek kabilinden sayılan amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmenin yanı sıra, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, menkul kıymetleri, hak ve alacakları, mali nitelikteki her türlü fikri mülkiyet haklarını ve ticari olarak tedavül edilebilir tüm değerleri mevzuata uygun olarak iktisap edebilir, satabilir; bu mallar, varlıklar ve değerler üzerinde kanunla yasaklanmayan tüm tasarrufi ve borçlandırıcı işlemleri yapabilir, gerçek ve tüzel kişilerden, banka ve finans kuruluşlarından her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir, ödünç alıp verebilir, kendi borçları veya üçüncü tarafın borçları için teminat, garanti, kefalet, ipotek dahil rehin hakları verebilir, bu sayılanları lehine kabul edebilir; kendi ortakları, kendi ortaklarının diğer iştirakleri, yönetim kurulu üyeleri ve iştirakleri ile her türlü ticari işleri yapabilir; ithalat ve ihracat yapabilir, yurt içi, yurt dışı veya uluslararası şirket ve kuruluşlarla her nevi hukuki işlemde bulunabilir; vakıf ve dernek kurabilir, kurulmuş vakıf ve derneklere üye olabilir. C-ORTAKLIKLAR: Şirket, amaç ve konu doğrultusunda yapılacak işlerde üçüncü taraflarla ortak girişim veya adi ortaklık temelinde hukuki ilişkiler kurabilir, her türlü işi ortak, pilot ortak, tali ortak, alt yüklenici, taşeron ve sair sıfatlarda üstlenebilir ve yapabilir; mevzuata uygun olarak her türlü sermaye şirketine kurucu, ortak ve paydaş olabilir, pay üzerinde intifa ve sair haklara sahip olabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket,yukarıda belirtilen hususlar dışında kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular dahilinde faaliyet gösterebilir.


UCD Yapı Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, Uphıll Court-Teknik Yapı Plaza 10A