Ulaştırma Bakanlığı 6 metro hattını devralacak!

Ulaştırma Bakanlığı 6 metro hattını devralacak!

İncirli-Kirazlı Metro Hattı, Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı, Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı, Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı, Batıkent-Sincan arası metro hattı ile Tandoğan-Keçiören arası metro hattıHalen yapımı süren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı Metro Hattı, Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı, Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı ile  Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı, Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) arası metro hattı ile Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) arası metro hattı projeleri Ulaştırma Bakanlığınca devralınacak.

"Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımına devam edilmekte olan projeler bakımından yüklenicilerin, 13 Temmuz 2010 tarihinden önce belediyeler ile akdedilmiş bulunan sözleşmeleri ile aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projenin mevcut sözleşmeleri ile devir alınmasına karar verebilecek. Bu durumda, yükleniciler sözleşmelerinde yer alan hakların dışında Bakanlığa karşı yeni bir hak iddiasında bulunamayacak.

Belirtilen muvafakatin sağlanamaması halinde belediyeler, her bir projenin devri bakımından ayrı ayrı geçerli olmak üzere, her türlü hukuki ve sözleşmeden kaynaklı sorumluluk kendilerinde kalmak üzere, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Bakanlıktan işin devralınmasını talep edebilirler.

Bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla belediyece birden fazla sözleşme akdedilmiş olması halinde, yüklenicilerden bir kısmının yazılı olarak muvafakat vermemesi durumunda muvafakat verilmeyen işler bakımından fesih veya tasfiye yoluna gidilebilecek.

-DEVİR ALMA İŞLEMİ-

Devir alma işlemi, belediyeler ile Bakanlık arasında düzenlenecek protokollerle gerçekleştirilecek. Her bir projenin devri için ayrı ayrı protokol düzenlenecek.

Belediyeler, bu çerçevede Bakanlığa devrettikleri projeler dolayısıyla devir tarihine kadar yapılmış bulunan iş ve işlemler ile harcamalarını Bakanlıktan talep edemeyecek.

Bakanlıkça yerine getirilecek iş ve işlemler açısından zorunluluk doğması halinde, belediyelere ait atık su, temiz su, doğal gaz tesisleri gibi kentsel altyapı tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait telekomünikasyon, elektrik, doğal gaz ve petrol boru hatları gibi altyapı tesislerinin yer değiştirmesinde Ulaştırma Bakanlığı yetkili olacak. Söz konusu kuruluşlar, Bakanlık tarafından bu amaçla kendilerine yapılacak talepleri geciktirmeksizin yerine getirecek.

Bakanlık, projelerin yapımı süresince belediyelerin yapı kontrol elemanlarından veya kontrol ve danışmanlık hizmetlerinden, düzenlenen protokoller çerçevesinde yararlanabilecek.

Projelerin yapımı dolayısıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında akdedilmiş bulunan protokoller, mevcut hükümleri ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ayrıca başka bir işleme gerek kalmaksızın devralınmış sayılacak. Ancak, mevcut protokollerde belediyelerce yerine getirilmesi öngörülen yükümlülükler, ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmeye devam edilecek.

Projenin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetin devri, maliyet bedeli üzerinden gerçekleştirilecek. Devir işlemi Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokol ile yapılacak.

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen banka hesabına aktaracak. Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarda bu hasılatın yüzde 15’i Hazine Müsteşarlığının hesaplarına aktarılacak. Kalan miktar da devralan kuruluş hesaplarına intikal ettirilecek.

Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, bu Karar kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılacak. Bu husus, Bakanlık ile belediyeler arasında yapılan protokollerde de ayrıca belirtilecek.

-ULAŞTIRMA BAKANLIĞINCA DEVRALINACAK PROJELER-

Bu karar kapsamında Bakanlıkça projeleri devralınacak belediyeler ve devralma yetkisi verilen projeler şunlar:
-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:
-Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı Metro Hattı.
-Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı.
-Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı.
-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:
-Ankara Metrosu 2. Aşama: Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı.
-Ankara Metrosu 3. Aşama: Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) arası metro hattı.
-Ankara Metrosu 4. Aşama: Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) arası metro hattı.
-Ankara Metrosu 3. Aşama Elektro-mekanik İşleri ile M2, M3, M4 arasının sinyalizasyon sistemlerinin yapılması ve M1 isteminin yeni sisteme uyumunun sağlanması için gerekli revizyonların yapılması işi.

Sayılan projelerin devralınabilmesi ve her bir hattın işletmeye açılarak hizmet verebilir hale getirilebilmesi için ihale edilmiş olan veya ihale edilmesi gereken altyapı inşaatları, hat işleri (ray döşenmesi, travers, balast, makas, 3. ray ve benzeri), hat yapıları (aç-kapa, delme tünel), istasyonlar (bina elektrik ve mekanik tesisatları, yürüyen merdivenler, asansörler ve benzeri), elektro-mekanik sistemleri, hatların işletilmesi için gerekli depo sahalarının inşa edilmesi, bunlarla ilgili kamulaştırma işlemleri dahil olmak üzere her türlü etüt, proje, iş ve işlemlerin yapılması, yaptırılması, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin satın alınması, söz konusu hatlarda kullanılacak araçların temini ve bu amaçlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında Bakanlık yetkili olacak.
AA