14 / 08 / 2022

Üsküdar Belediye Başkanlığı'ndan 148 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Üsküdar Belediye Başkanlığı'ndan 148 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, Çekmeköy ilçesinin Ömerli mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 14 milyon 817 bin 920 TL olarak belirlendi. İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, Çekmeköy ilçesinin Ömerli mahallesi'nde bulunan arsayı 14 milyon 817 bin 920 TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 24 Aralık 2020 günü gerçekleşecek. 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

 Üsküdar Belediye Başkanlığı ndan 148 milyon TL ye satılık 3 arsa!

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 24.12.2020 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:15-10:30-10:45’te Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İstekliler söz konusu taşınmazların satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az yüzde 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgâh Belgesi,
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış nolduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin nyetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

5- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde npeşin olarak tahsil edilecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7- Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 24.12.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.