Ütopya Turizm İnşaat 15 Haziran'da toplanacak!

Ütopya Turizm İnşaat 15 Haziran'da toplanacak!

Ütopya Turizm İnşaat Anonim şžirketi, 15 Haziran 2011 çarşamba günü 14.30'da olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek...


Verilen ilan şu şekilde;

A.şžirket Yönetim Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.06 2011 çarşamba Günü Saat 14:30'da olağan Genel Kurul Toplantısının 'Birlik Mah. 415.Cad. 406 Sok. 2/5 çankaya-Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Ankara'da çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına bildirilmesine,

C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,


Madde 1- Yoklama, Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi

Madde 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Yetki Verilmesi,

Madde 3- 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunup Müzakere edilerek Onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması.

Madde 4- 2010 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Madde 5- Dönem içinde Görev alan yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Madde 6-Yönetim Kurulu Üye Seçiminin yapılması,

Madde 7-Yönetim Kurulu tarafından 8/03/2011 tarihinde alınan karara istinaden 2011 yılı için seçilen 'Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.şž.''nin onaylanması

Madde 8- şžirketimizin 2010 yılını zararla kapatmasından dolayı 2010 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.

Madde 9- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel Kurul onayına sunulması.

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması.

Madde 11- şžirketimizin büyük ortağı olduğu Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.şžti.'nin Anonim şžirkete dönüştürülmesi ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak üzere 'Nejat Recai Dursun''a yetki verilmesi.

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334.ve 335. Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılması,

Madde 13- Dilek ve temenniler ile kapanış.