03 / 10 / 2022

VCONSYST Atık Sistemleri Anonim Şirketi kuruldu!

VCONSYST Atık Sistemleri Anonim Şirketi kuruldu!

VCONSYST Atık Sistemleri Anonim Şirketi 27 Şubat 2015'te, 50 bin TL sermaye bedeli ile Ataşehir Örnek Mahallesi'nde, Noureddıne Tahir Yönetim Kurulu Başkanlığı 'nda kuruldu.VCONSYST Atık Sistemleri Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye bedeli ile 27 Şubat 2015'te, Noureddıne Tahir Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


VCONSYST Atık Sistemleri Anonim Şirketi iş konusu;Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Şirketin ana faaliyeti yeraltı ve üstü katı atık- çöp sistemi  kurmaktır            2- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve kamu kurum ve  kuruluşları, belediyeler ,hastaneler, sosyal tesisler, okullar, turistik tesisler, otel ve moteller vb. kurumlar ve her türlü şahıs ve hükmi şahıs işletmeleri ile anlaşılarak veya ihalelere katılmak yoluyla işbu yeraltı atık sistemini kurmak üzere anlaşmaya varır ,ihale alır , sözleşme yapar.                                                                                                 3-Her türlü katı atığın ayrıştırılması, toplanması  ve geri dönüşümüyle ile ilgili  ve geri dönüşümü ile ilgili atık kutusu yerleştirmek , tesis kurmak, kiralamak ve bu tesisler üzerinden katı atık ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunup alım satım faaliyetlerini yürütmek, yürüttürmek, devretmek, kiraya vermek ve katı atık faaliyeti ile ilgili her türlü başkaca faaliyeti sürdürmek                                                                      4- Kurulan tüm atık sisteminin , bu sistemde kullanılacak atık kutularının montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak almak, satmak ve kiralayıp kiraya vermek, taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.       5-Şirket amacına ulaşmak için gerekli her türlü taşınır ve taşınmaz malı kazanabilir kiralayabilir devredebilir satabilir, yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere yasaların izin vermesi ve önerdiği yöntemler çerçevesinde ortak olabilir.     6-Faaliyet alanı kapsamında kullanılan tüm malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını  yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.      7-Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak.  8-Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü  katı atık yeraltı çöp sistemi projeleri almak, hazırlamak, inşa etmek, taahhüt etmek,  ve bununla alakalı her türlü işlemi yapmak, muamele ve akitler yapmak, Türkiye ve yabancı ülkelerde bulunan  şirket ve kurumlarla konusu ile ilgili işlerde ortaklık ve iştirakler kurmak, işbirliği yapmak, işletmeler devralmak. 9-Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat,     dahili ticaret, komisyonculuk yapmak; taahhütte bulunmak, iç ve dış mümessillik, bayilik almak, vermek 10-Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını teminat altına almak için ipotek, rehin ve kefalet sözleşmeleri yapmak, gerektiğinde başka teminatlar almak ve vermek, gerektiğinde ipoteği feshetmek.                                                                                    11-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için yurt içinde veya yurt dışında kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.                                                                                                                                                                                        12-Şirket kendi amaç ve konusuna uygun yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak her türlü kurum ve kuruluşlarla ortak konsorsiyumlar kurabilir ve ihale alabilir, aldığı ihalelerin tamamını veya bir kısmını taşeron işletmelere verebilir                                                                13-Konusuyla ilgili çalışma konularına giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent,know-how, intira beratı, isim hakkı ve emsali doğrudan devralmak suretiyle adına tescil ettirmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek.                                        14-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için tedarik etmesi gereken araç, gereç, teçhizat,taşıt, demirbaş ve benzeri gibi kendi ihtiyaçlarını alabilir, satabilir,kiralayabilir, bakım ve onarımını yapabilir, finansal kiralama kanunu çerçevesinde kiralayabilir. 15-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı,satış vaadi, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, satış vaadi, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Uzun ,orta ve kısa vadeli istrikrazlar ahzetmek, teminatlı veya teminatsız krediler almak , krediler için gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını ipotek etmek.Meri mevzuatlara göre ihtiyaç duyulan teşvik tedbirlerinden yararlanmak, kredi talebinde bulunmak bu amacla şirkete ait mevcut gayrimenkuller üzerinden ipotek tesis etmek.

Geri Dön