Çukurova Balkon

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavı 27 Eylül'de!

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavı 27 Eylül'de! Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavı 27 Eylül'de!

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavı 27 Eylül 2014 günü gerçekleştirilecek. Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları emlakkulisi.com2da yayınlanacak.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavı 27 Eylül 2014 günü gerçekleştirilecek.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ilan şöyle;

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet 

bölgelerinde belirlenen illerde açık bulunan vergi dairesi müdür yardımcılıklarına atama 

yapılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği uyarınca seksen (80) 

vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosu için sınav yapılacaktır. 

 

 

II- SINAV TARİHİ VE YERİ 

 

Yazılı sınav, 27.09.2014 tarihinde Ankara’da saat 10:00’da yapılacaktır. 

 

 

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

 

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartların tamamını sınav tarihi itibarıyla taşımaları 

gerekmektedir; 

 

- Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenim mezunu olmak, 

- Devlet memuriyetinde en az altı yıl hizmeti bulunmak, 

- Şef, gelir uzmanı, çözümleyici veya vergi istihbarat uzmanı kadrosunda en az iki yıl fiilen 

çalışmış olmak. (Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliğinin yayımından önce 

mesleki eğitim kursundan mezun olanlar ile 2011-2012 eğitim döneminde mesleki eğitim 

kursundan mezun olanlar için, belirtilen unvanlarda çalışmış olma şartı aranmaz) 

 

 

IV- SINAV BAŞVURUSU 

 

Başvurular 07.07.2014 ile 18.07.2014 tarihleri arasında “Sınav Başvuru Formu” (Ek:1) ile 

Başkanlık Merkezinde Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne, vergi dairesi başkanlıklarında insan 

kaynakları müdürlüklerine ve defterdarlıklarda personel müdürlüklerine yapılacaktır. 

 

Sınava başvuran adayların bilgileri (Ek:2) listeye işlenerek son başvuru tarihinden sonraki ilk 

iş günü (21.07.2014 Pazartesi) mesai saati bitimine kadar sinavmudurlugu@gelirler.gov.tr 

elektronik posta adresine e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sınav başvuru formları (Ek:1) 

ve ilgili birim tarafından onaylanacak (Ek:2) listeler “25 Mart Mahallesi, Çınardibi Caddesi, 

113. Sokak No:31 Lalegül/Demetevler Yenimahalle/ANKARA” adresindeki İnsan Kaynakları 

Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne en geç 25.07.2014 Cuma günü mesai saati 

bitimine kadar iletilecektir. 

 

 

 

 

  

 

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

 

Sınav, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Yazılı sınav konularına aşağıda yer verilmiştir. 

 

1) Gelir Mevzuatı: Türk Vergi Kanunları ve Uygulamaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Uygulamaları, 

 

2) Gider Mevzuatı: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 

 

3) KuruluĢ Kanunları: 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev 

Yönetmeliği, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlem 

Yönergesi ve Uygulamaları, 

 

4) Genel Muhasebe, 

 

5) Diğer Kanunlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 3071 sayılı 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 

 

VI- DEĞERLENDİRME 

 

- Sınavda başarılı olabilmek için, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda ayrı ayrı yüz üzerinden en 

az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü puanın aritmetik ortalaması, adayın başarı 

notunu oluşturur. 

 

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan 

alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro 

sayısının iki katına kadar aday, son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da dâhil olmak 

üzere, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen en az yirmi iş gününü müteakip bir tarihte 

sözlü sınava çağrılacaktır. 

 

- Sözlü sınavın değerlendirilmesi sonucu yetmiş ve üzeri puan alanların sayısı atama 

yapılacak kadro sayısından fazla ise başarı notu esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya 

göre ilanda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarılı sayılacaktır. 

 

- Sınav kurulu, atama yapılacak kadro sayısının yüzde onu kadar başarı sırasına göre yedek 

liste belirleyebilir. Yedek liste belirlenmesi durumunda asil listede yer alıp hakkından feragat 

eden veya süresinde göreve başlamayan adayların yerine bu listeden atama yapılır. Yedek 

listede yer alıp ataması yapılmayan adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz. 

 

- Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek 

sınav ilanında belirtilen yerlere atanacaktır. 

 

- Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınavın bitim tarihini izleyen 

yirmi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayımlanacak ve sınavı kazananlara tebliğ 

edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir. 

  

 

 

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

 

- Yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgiler ayrıca bildirilir. 

 

- Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz 

edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip beş iş günü içinde sınav 

kuruluna yapılır. 

 

- İtirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde 

değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

 

 

VIII- DİĞER HUSUSLAR 

 

- Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavı 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırılmış olanların, 

göreve iade edilinceye kadar; aylıksız izinli olanların ise, izni sona erinceye kadar atamaları 

yapılmayacaktır. 

 

- Ataması yapılanlardan süresinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep 

edenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav 

sonucu kazanılmış hak teşkil etmez. 

 

- Görevden uzaklaştırılmış olanlar veya Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar sınava 

başvuramazlar. 

 

- Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar bu 

durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınava katılabilirler. 

 

- Adaylar ile sınav başvuru formlarını onaylayanlar, formda yer alan bilgilerin doğruluğundan 

sorumludurlar. 

 

- Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, 

hesap makinesi saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri 

kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit 

edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

 -Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 

kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır. 

 

- Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası bulunan: nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya kurum kimlik kartlarından en az birini yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir.