18 / 08 / 2022

Yapı denetim kuruluşlarına kesilen idari para cezalarında yargı yolu açıldı!

Yapı denetim kuruluşlarına kesilen idari para cezalarında yargı yolu açıldı!

Anayasa Mahkemesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'daki, "yapı denetimi kuruluşlarına kesilen idari para cezasına karşı yapılan itiraz üzerine verilen mahkeme kararlarının kesin olduğunu" öngören düzenlemenin iptaline karar verdi.Anayasa Mahkemesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'daki, "yapı denetimi kuruluşlarına kesilen idari para cezasına karşı yapılan itiraz üzerine verilen mahkeme kararlarının kesin olduğunu" öngören düzenlemeyi iptal etti.

Aandolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan "İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir" cümlesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Başvuru kararında, denetim görevini mevzuata uygun yerine getirmediği sebebsyle bir yapı denetim şirketi hakkında verilen idari para cezalarının çok yüksek miktarları bulabildiği, bu nedenle bu kararlara karşı üst derece yargı yolunun açık olması gerektiği belirtildi

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemeyi anayasaya aykırı görerek iptal etti. 

Gerekçede, mahkemelerce verilen hükmün bir başka yargı mercii tarafından denetlenmesini talep etme hakkının, yargılamanın konusuna göre herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyeti kapsamında güvence altına alındığı ifade edildi.  

Hükmün denetlenmesini talep etme hakkının, tüm yargılamalar için geçerli olduğuna dikkat çekilen gerekçede, idari para cezasına karşı yapılan itiraz üzerine verilen mahkeme kararlarının kesin olduğunu öngören kuralın, "hükmün başka bir mahkeme tarafından denetlenmesini talep etme hakkı"na sınırlama getirdiği söylendi.  

İlgili kanun uyarınca verilen idari para cezalarının yüksek meblağlara çıkabildiği, bunun kişinin mali durumu üzerinde yarattığı etki itibarıyla ağır ve ciddi bir yaptırım olduğu belirtilen gerekçede, "Kişinin mali yönden oldukça ağır bir ceza ile karşı karşıya kalması sonucunu doğurabilen bu nitelikteki hükümlerin denetime tabi tutulmasının önemi yadsınamaz. Söz konusu hükümlerin denetime kapalı tutulmasıyla kişiye yüklenen külfet, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması ve usul ekonomisinin sağlanması amaçlarıyla da olsa haklı kılınamaz. Bu itibarla itiraz konusu kural, hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantısız bir sınırlama getirmektedir" tespitlerinde bulunuldu. 

Mithat Yenigün: Denetim firması, ücreti müteahhitten almasın!