Yeşil GYO, finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı!

Yeşil GYO, finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı!Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 31.12.2011 tarihi itibariyle finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı


 

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 31. 12.2011 tarihi itibariyle finansal tablolarını ve faaliyet raporunu açıkladı.  Faaliyet raporu için tıklayınız... YEŞİL GYO FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU  YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT  FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU   YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'na   1. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 31.12.2011 tarihi itibariyle ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren  yıla kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''SPK'') yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz.    Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu   2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.   Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu   3. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.    4. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.   Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.   Görüş   5. Görüşümüze göre, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları  çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.   Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International Ajda Düzgün Ertuğrul Sorumlu Ortak Başdenetçi  - Bilanço için tıklayınız... - Gelir Tablosu için tıklayınız... - Nakit Akım Tablosu için tıklayınız... - Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayınız... -  Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız... - Sorumluluk Beyanı için tıklayınız... - Ana Sözleşme Tadili Metni için tıklayınız... - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız...  - Yeşil GYO 2011 yılı imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 16.03.2012 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...  - Yeşil GYO 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 16.03.2012 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...    Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com