Yürekli Mühendislik İnşaat Makina Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yürekli Mühendislik İnşaat Makina Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Yürekli Mühendislik İnşaat Makina Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serkan Yürekli tarafından 10 bin TL sermaye ile 23 Haziran'da Sarıyer, Büyükdere Mahallesi'nde kuruldu.


Yürekli Mühendislik İnşaat Makina Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serkan Yürekli tarafından 10 bin TL sermaye ile 23 Haziran'da  Sarıyer, Büyükdere Mahallesi'nde kuruldu. 


Yürekli Mühendislik İnşaat Makina Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut, sera, ahır ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. b.Fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı projeyarışmalarına  katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yapmak,c.Konusuyla ilgili Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.  d.Konusuyla ilgili her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  e.Konusuyla ilgili bilumum elektrikli ve elektronik makine ve malzeme üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, tamir ve montajını yapmak. f.Konusuyla ilgili her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek, bunlarla ilgili ihalelere girmek  g.Şirket her türlü araç alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.  h.Şirket konusu le ilgili her türlü iç ve dış ticaret yapabilir. i.Şirket her türlü ısıtma, soğutma, iklimlendirme projeleri hazırlayabilir, bu projelerin yürütülmesini, ve kontrollüğünü yapabilir.  j.Her türlü doğalgaz sistemleri, malzemeleri, yedek parçaları alet ve edevatları imalatı ithalatı ihracatı pazarlama ve ticaretini yapmak. k.Konusuyla ilgili her türlü yazılım ve bilişim projeleri yapabilir, alabilir, satabilir.  l.Konusuyla ilgili her türlü endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomasyon sistemlerinin kurulum hizmetleri (endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı, endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu) m.Her türlü doğalgaz sistemleri tamir ve bakımını yapmak, servis hizmeti vermek.Bu konuda her türlü taahhütte bulunmak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan, doğalgaz işleri, yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.n.Konusu ile ilgili her türlü ihalelere, açık artıranlara kapalı zarf usulüyle pazarlıklara verilen ticari işlere katılmak sattığı malların bedellerinden veya konusuna giren işlerin ifasından mütevellit hakları ve alacaklarından dolayı her türlü gayrimenkulleri satın almak, ipotek almak üzerinde teminat ipotekleri koydurabilecek, alacaklarının ödenmediğinde bunları fesh ve terkin ettirmek veya başkalarına devir ve temlik eylemek. o.Şirket amacını gerçekleştirmek için araçlar alabilir, yurtiçinde yurt dışında şubeler açabilir, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis  edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruftan gerçekleştirebilir. p.Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak ortaklar kurulunca alınacak karar üzerine yukarıda yazılı olan­lar dışındaki faaliyet konularında da faaliyet gösterebilir. Ana sö­zleşme değişikliği hükmünde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.   


Yürekli Mühendislik İnşaat Makina Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sarıyer, Büyükdere Mahallesi, Mühendis Şevket Sokak No:97/3