27 / 05 / 2022

1933 yılında Boğaziçi'nde satılık arsa ilanı!

1933 yılında Boğaziçi'nde satılık arsa ilanı!

2 Eylül 1933 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan ilanda Boğaziçi'nde kıymetli 3 arsanın ihale yoluyla satılağa çıkarıldığı duyurulmuş. 1933 yılında ki bu arsalar kömür deposu olarak kullanılıyormuş.
                                                                      SATILIK


Boğaziçi'nin en kıymetli ve şerefli bir mevkiinde bugün kömür depoları olarak kirada bulunan iki parça arsa ile bir parça arsa üzerindeki sahilhane

İstanbul Evkaf Müdüriyeti'nden

Kıymeti  muhammenesi   mevkii   mahallesi   sokağı                            miktarı cinsi

  Lira    Kuruş                                                                                                       

 21158      25      Boğaziçi  Kuruçesme   Kuruçeşme Sokak    

16938      00          ''       ''             ''                                        3296 metre murabbaı arsa ve üzerindeki sahilhane

 18459      00           ''       ''             ''                                      3242 metre murabbaı arsa

                                                                                               3533 metre murabbaı arsa                                              

Kuruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesi ile mahdut lebideryada kain sahilhaneden müfrez ve muhammen kıymetleriyle mahalle, sokak, emlak ve harita noları ve miktarları yazılı ve hale kömür deposu olarak kullanılan arsalarla sahilhane ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usuli ile 2 Eylül 1933 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleleri 30 Eylül 1933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 re İstanbul Evkaf müdüriyetinde idare encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayedeye ve münakasa ve ihalat kanunu ahkamı dairesinde nuhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muhtevi zarfları tayin olunan gün ve saatten evvel idare encümenine tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti sairesini anlamak istiyenlerin her gün öğleden sonra müdüriyeti mezkure mahlulat idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur.       Akşam Gazetesi 2 Eylül 1933Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com