16 / 08 / 2022

1938 yılında Yeşilköy'de hava limanı yapılacak!

1938 yılında Yeşilköy'de hava limanı yapılacak!

1938 yılında Bayındırlık Bakanlığı, Yeşilköy'de bulunan Tayyare Meydanı'nın modern bir hava limanı haline getirilmesine karar vermiş. Meydanda yapılacak çağdaş piste 400 bin lira sarf edilecekmiş.1938 yılında Yeşilköy de hava limanı yapılacak!

 

Yeşilköy'de 400 bin lira sarfıyla bir büyük hava limanı yapılacak

 

Nisandan itibaren İstanbul ile  İzmir  arasında tayyare seferlerine başlanacak

 

    İzmir (Akşam) - Devlet Hava Yolları Umum Müdürü B. Hasan Fehmi Süerdem, yanında umum müdürlük İşletme Müdürü B. Şeref Laçin bulunduğu halde Ankara'dan buraya gelmiştir. İzmir Sivil hava İstasyonu inşaat ve tesisatını tetkik edecek,  Ankara  - İstanbul - İzmir arasında işletilecek yolcu ve posta tayyarelerinin seyrüsefer tarihini kati surette tespit eyleyecektir. 

    Nafıa Vekaleti Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, ilk ve en mühim iş olarak İstanbul'daki Yeşilköy Tayyare Meydanı'nın beynelmilel bir hava limanı haline getirilmesini kararlaştırmıştır. Yeşilköy'de 400.000 lira sarfıyla vücuda getirilecek asfalt tayyare meydanı inşa edildikten sonra sıra ile Ankara, İzmir,  Adana  ve Diyarbakır tayyare meydanları da asfalt veya beton olarak inşa olunacaktır. Yeşilköy beynelmilel hava limanı pistin inşası için 400.000 lira ayrılmıştır.

    Şimdiye kadar İzmir Sivil Tayyare Meydanı'nda bir hangar, bir istasyon binası inşa ettirilmiş, otomatik telefon tesisatı yapılmış ve İzmir'in Cumaovası Nahiyesi'nde bulunan tayyare meydanından şoseye bir iltisak hattı da yapılmıştır.

 

1938 yılında Yeşilköy de hava limanı yapılacak!

 

    Tayyare meydanı, kışın yağmurdan çamur deryası halini aldığı için kış mevsiminde bu meydana tayyarelerin inmesi tehlikeli görülmektedir. Zaten bu sebeple kışın memleketimizde yolcu ve posta tayyarelerinin seferlerini tatil etmek mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

    Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, Devlet Hava Yolları Müdürü ile işletme müdürüne, belli başlı şehirlerimiz arasında muntazam posta tayyarelerinin işletmenin ne suretle ve ne zaman mümkün olabileceğini tetkik ettirmektedir. 

    Posta tayyareleri işletmesi kararlaştırılan ve inşaat yapılan tayyare meydanları tesis edilen diğer büyük şehirlerimizde de lazım gelen tetkikler yapıldıktan sonra bu hususta kati karar alınacaktır. 

    İzmir Tayyare Meydanı'nda tayyarelerin inip havalanmasına müsait bir pist vücuda getirilmesi öteden beri muvafık görülmüşse de bütçede kafi tahsisat mevcut olmadığından inşası belki de gecikecektir.

    1000 metre uzunluk ve 40 metre genişliğinde kömür cürufu ile bir pist yapılması için tetkikler de yapılmışsa da meydanın kazılması, blokaj yapılarak silindir makinelerinin işletilmesi, sonra cüruf dökülerek tekrar silindir altı aylık bir iştir. Daha pratik şekiller üzerinde de durulmaktadır. 

    Maamafih 1 Nisan 939'dan itibaren Ankara - İstanbul arasında da hava postaları işletilecektir. Bundan evvel alınan karar, İzmir - Ankara arasında posta tayyareleri işletilmesi tarzındaydı.

    Fakat bir ticaret şehri olan İzmir'den İstanbul'a uçurulacak yolcu ve posta tayyarelerinin, daha fazla müşteri bulabileceği düşünülmüş, tayyarelerin İzmir - İstanbul arasında işletilmesi muvafık görülmüştür. İzmir'den Ankara'ya gitmek isteyen yolcular, İstanbul'a tayyare ile varınca orada uçuşa hazır bulunacak İstanbul - Ankara tayyaresi ile yollarına devam edebilecektir.

 

(1938 yılında Reşat Altın 13 liraya satılıyormuş.)

 

Akşam 6 Kanunuevvel (Aralık) 1938

 

45 soruda İGA!

 

 

Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com