3.derece sit alanına ev yapılır mı?

3.derece sit alanına ev yapılır mı? 3.derece sit alanına ev yapılır mı?

Tarihte yaşamış medeniyetlerden bizlere miras kalan yapılarına ve bulunduğu bölgelerin genel ismine sit alanı deniyor. Bu alanlarda belirli kurallar dahilinde yapılaşmaya izin veriliyor. Peki, 3.derece sit alanına ev yapılır mı?

3.derece sit alanına ev yapılır mı?

Tarihte yaşamış medeniyetlerden bizlere miras kalan yapılarına ve bulunduğu bölgelerin genel ismine sit alanı deniyor. Bu alanlar medeniyetlerin yaşamış olduğu devirlerdeki Mimari, Ekonomik ve Sosyal olarak özelliklerini yansıtan kentler veya kent kalıntılarından oluşuyor. 


Başka bir deyişle sit alanı, tarih açısından önem teşkil eden yerlerin ve tabiatının özellikleri ile birlikte korunması planlanan bölgeler olarak ifade ediliyor. 


Sit alanları kendi içinde 4 farklı maddeye ayrılıyor.  Bu maddelerden bazıları kendi arasında derecelendirilebiliyor.


3. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. 


a) Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa 1 /25.000 ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin göz önünde tutulmasına, ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemeyeceğine, 

b)Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısıra koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine, 

c) Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak koruma kurulunca belirlenecek koşullar doğrultusunda kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınabileceğine, bu amaçla ocak açılabileceğine, toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri dökülmemesine, 


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca Karar verilmiş olup, Arkeolojik, Doğal, Tarihi, Kentsel Sit Alanları ile Tescilli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili yapılacak tüm uygulamalar için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması gerekiyor. 


Tarihi sit kullanma koşulları!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com