5 başlıkta taşınmazların satış kazancında vergi indirimi!

5 başlıkta taşınmazların satış kazancında vergi indirimi! 5 başlıkta taşınmazların satış kazancında vergi indirimi!

Hangi cins taşınmazlar vergi istisnadan yararlanır? Kollektif şirketler veya gerçek kişi işletmeler istisnadan yararlanabilir mi? Şartların taşınması halinde hangi istisnalardan, hangi oranda yararlanılabilir? İşte 5 başlıkta taşınmazların satış kazancında vergi indirimi...

5 madde de taşınmazların KDV kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun istisnasını ele alacağız.

Bazı şartların varlığı halinde Kurumlar Vergisi mükelleflerinin taşınmaz satışı 3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-r bendine göre istisna olup, aynı zamanda oluşan kârın % 50`si (05.12.2017 tarihinden önce % 75 olarak uygulanırken bu tarihten itibaren % 50 olmuştur) KVK`nun  5/1-e mad. göre istisna edilmiştir. 

1. Hangi cins taşınmazlar bu istisnadan yararlanır?

Arazi, tapu siciline kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, Arsa, Depo, İşyeri, Ofis vb.

2. Kollektif şirketler veya gerçek kişi işletmeler istisnadan yararlanabilir mi?

Hayır yararlanamaz. İstisnadan yalnızca Kurumlar Vergisi mükellefi yararlanır. (Bunlar Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan; A.Ş.- Ltd.Şti.- Kooperatif - İş Ortaklığı - İktisadi Kamu Müesseseleri - Vakıf ve Derneklere bağlı İktisadi İşletmelerdir.)

3. Belirtilen bu taşınmazların satışının hangi şartlarda yapılması gerekir?

a) Öncelikle satışı yapılacak taşınmazın Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e bendine göre şirketin aktifinde 2 yıl süre ile (730 gün) kayıtlı olması gerekir.

b) Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundukları taşınmazlar istisna kapsamı dışında bulunur.

Ancak bu mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlarına istisna uygulanabilecektir.

Örneğin: Bir gayrimenkul danışmanlık ve inşaat firmasının idare binası satışı istisnadan yararlanır. Ancak alım-satım amacıyla stoklarındaki daire ve işyeri satışına istisna uygulanmaz.

c) Taşınmaz satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Örneğin: 05.02.2017`de satılan taşınmazın satışı vadeli olarak satılsa bile en geç 31.12.2019`da tamamen tahsil edilmesi gerekmektedir.

d) Taşınmaz satış kazancının 5 yıl süre ile fon hesabında tutulması gerekir. Bu fon 5 yıllık süre zarfında sermayeye ilave edilebilir, yeni bir taşınmaz alınabilir. Ancak çekilemez, başka bir hesaba nakledilemezler.

4. Şartların taşınması halinde hangi istisnalardan, hangi oranda yararlanılabilir? 

Şartların taşıması halinde KDV Kanununun 17/4-r mad. göre taşınmazın satışı KDV`den istisnadır. (Aynı şekilde banka borçlarına karşılık devredilmesi veya borçlarına karşılık müzayede satışı da KDV`den istisnadır.)

Ayrıca taşınmaz satışından elde edilen kazancın % 50`si Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e mad. göre Kurumlar Vergisinden istisnadır. (05.12.2017 tarihinden önce kazancın % 75`i istisnaydı.)

Örneğin: 2015 yılında alış bedeli 1.000.000-TL olarak şartları taşıyan X A.Ş. `ye ait taşınmaz (ofis) 2019 yılında 2.000.000-TL`ye satılırsa, KDV istisnası uygulamasıyla % 18 KDV 360.000-TL ve 2.000.000 – 1.000.000=1.000.000-TL kazancın % 50`si 500.000-TL Kurumlar Vergisinden istisnadır.

5. Şartları taşıyan taşınmaz satışları tapu harcında istisna mıdır?

Hayır. Bu taşınmazların alım-satım işlemlerinin tapu harcından istisna olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Vergi Uzmanı 
Mustafa Bey
Kurtulus Partners

Yazara vergi@kurtuluspartners.com adresinden ulaşabilirsiniz.        
 

4 maddede bina ortak alanlarındaki baz istasyonlarının vergilendirilmesi!