Çukurova Balkon

500 seyircili Sivas Kangal antreman spor salonu ihalesi 25 Eylül'de!

500 seyircili Sivas Kangal antreman spor salonu ihalesi 25 Eylül'de! 500 seyircili Sivas Kangal antreman spor salonu ihalesi 25 Eylül'de!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü; Sivas-kangal 500 Seyircili Antrenman Spor Salonunun İkmal İnşaatında Çevre Düzenleme İşi yapım işini 25 Eylül tarihinde açık ihaleye çıkarıyor.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü; Sivas-kangal 500 Seyircili Antrenman Spor Salonunun İkmal İnşaatında Çevre Düzenleme İşi yapım işini açık ihaleye çıkarıyor. 


500 seyircili Sivas Kangal antreman spor salonunun ihalesi, 25 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılacak. İş 75 günde tamamlanacak. 


İHALE 

KANGAL-İKMAL İNŞAAT İŞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2919


SİVAS-KANGAL 500 SEYİRCİLİ ANTRENMAN SPOR SALONUNUN İKMAL İNŞAATINDA ÇEVRE DÜZENLEME


İŞİ


GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


"Sivas-kangal 500 Seyircili Antrenman Spor Salonunun İkmal İnşaatında Çevre Düzenleme İşi" yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale kayıt numarası :2014/112593


1 - İdarenin


a) Adresi : Kadıburhanettin Mah. İstasyon Cad. 4 Eylül Spor Sitesi Merkez/SİVAS


b) Telefon ve faks numarası : 346 2235931 - 346 2253053


c) Elektronik posta adresi : sivas@gsb.aov.tr.


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2 - İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çevre Düzenleme İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : Sivas/Kangal/Merkez


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür


3 - İhalenin


a) Yapılacağı yer : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kadıburhanettin Mah. İstasyon Cad. 4 Eylül Spor Sitesi Merkez-SİVAS


b) Tarihi ve saati : 25.09.2014 - 14.00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu İhale Kurumu'nun Yapım İşilerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'inde ( Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/IH GRUP bina işleri.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EK.AP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kadıburhanettin Mah. İstasyon Cad. 4 Eylül Spor Sitesi Merkez-SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


1 l.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın