06 / 12 / 2022

A Y 1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

A Y 1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

A Y 1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aytaç Yalçın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 14 Eylül'de Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi, İzzettin Bey Sokak'ta kuruldu.A Y 1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aytaç Yalçın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 14 Eylül'de Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi, İzzettin Bey Sokak'ta kuruldu.


A Y 1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve takdiyatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek. Yurt içinde ve dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alım satımı kiralama ve kiraya verme emlak ve gayrimenkul alınıp satılması emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek, Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Toki, belediyeler ve tüm devlet ve özel kuruluşlar ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımı sözleşmeleri yapmak, taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmak, konusu ile ilgili tüm işleri taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek, Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir.  Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.Uzun vadeli kısa vadeli krediler kullanabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, ipotekli gayrimenkulleri alabilir satabilir, leasing ve faktöring ve türev işlemler yapabilir her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.    Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.

Geri Dön