Acb Bau Yapı Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Acb Bau Yapı Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Acb Bau Yapı Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Dilekci tarafından kuruldu.


Acb Bau Yapı Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Dilekci tarafından kuruldu.

Acb Bau Yapı Ticaret Anonim Şirketi konusu:

Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır: a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrik çelik, modüler yapı ve betonarme yapı elemanları, konteynır ve bunların parçaları ile her türlü hazır beton elemanları ve hazır betonun, alımı, satımı, kiraya verilmesi, imalatı, distribütörlüğü, ile ithalat ve ihracatın yapılması. f. Her türlü alçıpan, asma tavan-kartonpiyer, dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g. Her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, şehir ve imar planları hazırlamak. h. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 1-Şirket amaçlarına ulaşabilmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 2-Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk, danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir ve teşviklerden yararlanabilir. 3-İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir. 4-Şirket, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know- how`ı, diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir. 5-Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3. kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirketin maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları, alacakları, gayrimenkul ipoteği, menkul rehini, ticari işletme rehini ve/veya intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya ayni haklar tesis edebilir, alacaklarını temlik edebilir, garantiler verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir. 6-Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), faktöring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını üçüncü kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir. 7-Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir. 8-Şirket, yurt içinde ve yurt dışında Şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü hisse, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymet ve sermaye piyasası aracını, hisselerle ilgili intifa ve yeni pay alma haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Esentepe Mah.Milangaz Cad.Asıa Resıdence No:73a/18 Kartal