Adana'da 5.6 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Adana'da 5.6 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Adana Defterdarlığı, Seyhan ve Çukurova'da bulunan 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. Arsa ve apartmandan oluşan gayrimenkullerin toplam bedeli 5 milyon 636 bin TL olarak belirlendi.


Adana Defterdarlığı, Seyhan ve Çukurova'da bulunan 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. Arsa ve apartmandan oluşan gayrimenkullerin toplam bedeli 5 milyon 636 bin TL olarak belirlendi.ADANA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN


S.NO:1 

İLÇESİ: Seyhan 

KÖYÜ/MAH.:Şakirpaşa Mah

ADA:11327

PARSEL: 2 

YÜZÖLÇÜM (M2):2.903,00 

HAZİNE HİSSESİ M2:2.085,00

FİİLİ  DURUM: işgalli 

CİNSİ:ARSA

İMAR DURUMU: Konut Alanı (E: 1,20)

TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL):  2.502.000,00

GEÇİCİ TEMİNATI (TL):250.200,00

İHALE TARİHİ:3.10.2016 

İHALE SAATİ: 09:00


S.NO:2 

İLÇESİ: Seyhan 

KÖYÜ/MAH.:Tepebağ

ADA:1477

PARSEL: 78

YÜZÖLÇÜM (M2):17 Nolu Bağımsız Bölüm (3. Kat 320,00 m2,4. Kat  320.00 m2, Çatı K. 160,00 m2)

HAZİNE HİSSESİ M2:200/500 (Arsa Payı 119,20 m2)

FİİLİ  DURUM: işgalli

CİNSİ: 6 Katlı Kargir Apartman

İMAR DURUMU: Ön Bahçesiz Altı Katlı Sıra Kargir Mesken Kentsel Sit Etkileme Alanı İmar Yolu (A. K. T. V. K. K. Kararı ile iptal edilmiştir)Ancak 1/5000 lik Nazım İmar Planında ! M.İ.A Olarak Görülmektedir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL): 625.000,00

GEÇİCİ TEMİNATI (TL):  62.500,00

İHALE TARİHİ: 3.10.2016

İHALE SAATİ:     09:30


S.NO:5    

İLÇESİ:Çukurova

KÖYÜ/MAH.: Şambayadı

ADA:8722 

PARSEL:7 

YÜZÖLÇÜM (M2):9.289,00

HAZİNE HİSSESİ M2:

FİİLİ  DURUM:  İşgalli 

CİNSİ:ARSA

İMAR DURUMU: Konut Alanı (E: 0,40)

TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL):  2.509.000,0

GEÇİCİ TEMİNATI (TL): 250.900,0

İHALE TARİHİ:3 10 2016 

İHALE SAATİ: 11:00


Gayrimenkullerin toplam bedeli: 5 milyon 636 bin TL 


1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazlar, 2886 Sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.


2- Satışa sunulan taşınmazların, Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen ta ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.


4- a) ihaleye iştirak etmek isteyen gerçek kişilerin; Nüfus Cüzdanı örneği, Geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu, Bu kişilire adına vekaleten ihaleye giren kişiler ise noter tasdikli vekaletnameler


b) Özel hukuk tüzel kişilerinin; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, tüzel kişilik adına ihaleye katıla veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu


c) Kamu Tüzel Kişilerinin; Bu kişiler adına ihaleye katılacak olanların ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu,


İhale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek/teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.


5- Süresiz Geçici Teminat Mektubunun, 2886 sayılı Kanuna gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/ki ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.


6- Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacakların verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazlarının tümünün geçici temi tutarı toplamının karşılanması zorunludur.


7- Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.


8- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı ihale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.


9- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, 8 eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.


10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


11- İsteklilerin, ihale tarihinden önce idaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar yerlerinde gösterilecektir. İLAN OLUNUR.