Ereğli Belediyesi'nden 5.2 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Ereğli Belediyesi'nden 5.2 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Konya Ereğli'de Çömlekçi, Şinasi, Orhaniye ve Aziziye Mahallesi'nde yer alan 4 arsa ve 4 mesken Ereğli Belediyesi tarafından 5 milyon 284 bin 450 TL'ye satılıyor.


Ereğli Belediyesi'nden 4 arsa ve 4 mesken, 5 milyon 284 bin 450 TL'ye satışa çıktı.


MADDE 1 - TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 - Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı                                     :  Konya/Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                :  N.Kemal Mah. Anıt Cad. No: 54

c) Telefon numarası                :  (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası                    :  (0 332) 713 12 40

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                          :  1 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 3 adet arsa ve 4 adet mesken 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin yapılacağı adres    : Belediye Hizmet Binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

MADDE 3 - İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ


MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 18.10.2016 tarihinde Salı günü saat 13.40’a kadar Ereğli Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

A) Açık İhale İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Başvuru Dilekçesi.

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

g) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri. (Noter Onaylı)

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 250,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)

k) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

B) Kapalı Teklif Usulü İhale İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

İç Zarf:

Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b)  İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 500,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

MADDE 5 - 

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6 - 

İhalenin yapılamaması halinde 25.10.2016 tarihinde Salı günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatlerde 2.defa ihale edilecektir.

MADDE 7 -

Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir.