Ayvalık Belediyesi'nden 18.2 milyon TL'ye satılık 21 gayrimenkul!

Ayvalık Belediyesi'nden 18.2 milyon TL'ye satılık 21 gayrimenkul!Ayvalık Belediyesi, Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde yer alan 21 gayrimenkulü 18 milyon 206 bin 260 TL'ye satıyor...


Ayvalık Belediyesi tarafından, Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde yer alan 21 gayrimenkul 18 milyon 206 bin 260 TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 7 Eylül tarihinde saat 09:00'da  gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

T.C. AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI
07.09.2021 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi 

Ayvalık Belediyesi

Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 07.07.2021 tarih ve 140 Sayılı Meclis  Kararı ile  taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.
İDARE AYVALIK BELEDİYESİ
İletişim Bilgisi: 444 10 66
E mail adresi: info@ayvalik.bel.tr
İHALE TARİHİ VE YERİ : 07.09.2021 tarihinde Salı günü saat: 09:00’de sırasıyla, Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 138/52 Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır.
İHALE YÖNETİMİ: 2886 - 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” yalnızca 20. Sıra noda yer alan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35- a . maddesine göre Kapalı Teklif usulü ihale edilecektir.
İHALE KOMİSYONU: Encümen
İLANIN ŞEKLİ: 2 Kez yerel gazete ,1 kez resmi gazete, 1 kez ulusal gazete ,Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.

2. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdan fotokopisi

4. Gerçek kişiler için ikametgah ( İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)

5. Gerçek kişiler için imza beyanı (noter tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı.  (2021 yılında alınmış)         

6.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli    belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

7. İsteklilerin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

8. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,

9. Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.

10. Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca yada yetki verilen ortaklarca yapılan yada yetki verilecek ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.                                                                   
11. Ayvalık Belediyesine borcu ( Emlak, İlan Reklam, Kira v.b.) olmadığına dair güncel belge,      
                    
12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,                                               
13. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Ayvalık Belediyesi
 
KAPALI TEKLİF İÇİN İSTENİLEN BELGELER
A) Dış Zarf
1) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
2) İhaleye iştirak Dilekçesi,
3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4) İkametgah Belgesi,
5) Yasal tebligat adresini belirten imza adres beyanı,
( İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
6) Geçici teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
7) Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
8) Tüzel kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,
9) Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,
10) Tüzel kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli imza sirküsü,
B) İç Zarf

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin  aynen kabul edildiği belirtilecektir.         

Teklif mektubu bir zarf ( iç zarf )    içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

İsteklilerin ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri 06.09.2021 saat: 14:00 'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

20.sırada yer alan ihale için, İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkalığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
Satış bedelinin ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 2.000,00TL (İki bin lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden verilecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 10.000,00TL (On Bin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa 10. tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar artırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.