28 / 09 / 2023

Boyabat Belediyesi'nden 8.5 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Boyabat Belediyesi'nden 8.5 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Sinop Boyabat Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde bulunan 6 gayrimenkul 8 milyon 590 bin 928 TL'ye satılıyor. Taşınmazların ihalesi 15 Ağustos 2018 günü gerçekleşecek.Sinop Boyabat Belediye Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde bulunan 6 gayrimenkulü satışa çıkardı. Taşınmazların satış bedeli 8 milyon 590 bin 928 TL olarak belirlendi.

 

Boyabat Belediye Başkanlığı'ndan:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 2 Nolu ve 7 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

 

Boyabat Belediyesi nden 8.5 milyon TL ye satılık 6 gayrimenkul!

 

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5 ve 6 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

3 - İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 15.08.2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5 - Taşınmazların ihale bedeli 4 (dört) eşit taksitle ödenecek olup, İhale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ilk taksit ödenecek olup, otuz (30) gün aralıklarla diğer taksitler ödenecektir.

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

7 - İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

8 - İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

9 - İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

10 - İhaleye Girecekler:

685 Ada 2 ve7 Nolu Bağımsız Bölümler (35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü) ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler.

a) İÇ ZARF

İç Zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir. Teklif mektubu belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

b) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

ı) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır

685 Ada 30 Parsel 3.4.5.6 nolu Bağımsız Bölümler (45. Madde Açık İhale usulü) için ihaleye gireceklerden istenen belgeler

a) Gerçek Kişiler;

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs.);

a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

e) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Geri Dön