Antalya Döşemealtı Belediyesi'nden 48.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Antalya Döşemealtı Belediyesi'nden 48.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!Antalya Döşemealtı Belediye Başkanlığı, Antalya ili, Döşemealtı ilçesinde yer alan 6 gayrimenkulü 48 milyon 100 bin TL'ye satıyor...


Antalya Döşemealtı Belediye Başkanlığı tarafından, Antalya ili, Döşemealtı ilçesinde yer alan 6 gayrimenkul 48 milyon 100 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 27 Mayıs tarihinde saat 13:30'da yapılacak.

İlan metni: 

DÖŞEMEALTI /ANTALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Antalya Döşemealtı Belediyesi

1-Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazlardan 1 ve 2. sıradakilerin 2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  45. maddesine göre diğer taşınmazların ise aynı kanunun 36.Maddesi  gereğince  Kapalı teklif usulü ile   belirtilen  tarihte Belediye toplantı Salonunda  toplanacak komisyon tarafından   SATIŞ ihalesi yapılacaktır.            

2- İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını  Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.            
3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;                                 a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen  geçici teminatını Belediye veznesine  yatırılacaktır.            
b) Özel kişilerin;  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı  İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),            

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini,  imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait   güncel alınmış ticaret  ve   sanayi odası belgesini,             

ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel  noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini  ihale  saatine kadar  Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.            

d) Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi,ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalaması mecburidir.            

4-Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.  

Antalya Döşemealtı Belediyesi                     

5-Belediyemiz  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                

6-İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.            

7-İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.                    
8-Sadece Kapalı teklif için Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç zarf  ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer
 belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  36.maddesine göre  hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale     tarih ve saatine kadar
 Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur. 

9-Taşınmazlarda  Antalya Genel İcra Dairesinin icrai Haczi vardır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip tapu devri yapılacak bu ve gelebilecek benzeri haciz ve şerhler tapu devrinden sonra kaldırılacaktır.Taşınmazın Mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.            

10-Yağca Mahallesi 8734 ada 1 nolu arsada 1/1000 ölçekli imar planı  değişikliğinden dolayı imar durum belgesi verilememektedir.