Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nden 30.1 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nden 30.1 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Muttalip Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulleri 30 milyon 108 bin 110 TL'ye satıyor...


Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından, Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Muttalip Mahallesi'nde yer alan gayrimenkuller 30 milyon 108 bin 110 TL'ye satışa sundu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 25 Mayıs tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-) İDARENİN
            a) Adı                                                   :Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi                                                          : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
            c) Telefon ve faks numarası                : 0 222 211 40 00 – 0 222 320 88 88
            d)Elektronik posta adresi (varsa)        : emlak.istimlak@tepebasi.bel.tr.
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ, MİKTARI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, İHALE TARİHİ VE SAATİ;                              
Aşağıdaki listede, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Boyacıoğlu Mahallesinde bulunan taşınmazın parsel bazında, Muttalıp Mahallesinde bulunan taşınmazların proje bütünlüğü açısından Ada bazında;

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

satışı işidir.

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile,                 

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İHALE;
Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-) SATIŞ BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ
            İhale Komisyon Kararının onaylandıktan sonra istekliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Satış bedeli, tüm vergi, resim, harç ve giderleri Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı’nın T.Vakıflar Bankası TR860001500158007292654237 nolu hesabına veya Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine peşin ödenir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
           Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, 24.05.2021 Pazartesi günü saat en geç 15:00’ e kadar 1.500,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.        

7-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur)
Şartnamesinin satın alındığına dair belge ve Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı, ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
Kanuni ikametgah belgesi,
Türkiye’ de tebligat için adres beyanı,
Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya Teminat Mektubu(Süresiz)
1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (d) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2-Gerçek kişilerin imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
İş ortaklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

8-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25/05/2021 Salı Günü Saat: 10:00’ a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.