Kartepe Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Kartepe Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık arsa!Kartepe Belediye Başkanlığı, Uzunbey Mahallesi'nde bulunan arsayı 7 milyon 276 bin 222 TL'ye satıyor. Arsanın ihalesi 28 Şubat 2019 günü saat 10:00'da gerçekleşecek. 


Kartepe Belediye Başkanlığı, Uzunbey Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon 276 bin 222 TL olarak belirlendi. 

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır

Sıra No:
Mahallesi: Uzunbey
Ada: 585
Parsel: 8
Yüzölçümü: 9.328.49 metrekare
Belediye Hissesi: TAM
İmar Durumu: Sanayi Alanı Yençok=9.50mt E:0.50
Tahmini Bedeli KDV Dahil (TL): 7.276.222.20TL
Geçici Teminat Bedeli: 218.286,65 TL
Şartname Bedeli : 200,00 TL 
İhale Tarihi ve Saati: 28.02.2019 Saat:10:10

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No:12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3.katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgah belgesi,
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz,
6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz,
7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 27.02.2019 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.