Tuşba Belediyesi'nden 7.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuşba Belediyesi'nden 7.6 milyon TL'ye satılık arsa!Tuşba Belediyesi, mülkiyeti Tuşba Belesiyesi'ne ait olan Van ili Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, Erciş Yolu üzerinde bulunan pafta 87, ada 4161, parsel 1’de kayıtlı arsayı 7 milyon 614 bin TL'ye satıyor...


Tuşba Belediyesi, mülkiyeti Tuşba Belesiyesi'ne ait olan Van ili Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, Erciş Yolu üzerinde bulunan pafta 87, ada 4161, parsel 1’de kayıtlı arsayı 7 milyon 614 bin TL'ye satışa çıkardı. İhale 23 Temmuz günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan Metni:

TUŞBA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait İlimiz, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, Erciş Yolu üzerinde bulunan pafta 87, ada 4161, parsel 1’ de kayıtlı 4.685,89 m2 niteliği arsa olan taşınmaz, Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır.

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ile yapılacaktır.

Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ( KDV’den İstisna) 7.614.571,25 TL’dir.

İşin Geçici Teminatı 228.437,13 TL’ dir. Geçici teminat için 2886 Sayılı Devlet Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit veya Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin Tuşba Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir.

Bu işe ait ihale 23.07.2020 Perşembe Günü saat 10.00’da Tuşba Belediyesi, Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

İhale dosyası Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Talipliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 23.07.2020 Perşembe Günü saat 09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tümü asıl veya Noter Tasdikli suret olacaktır.

Teklif mektubunu içeren iç zarf ( teklif mektubu örneği idareden alınacaktır.)

Adres beyanı, kimlik fotokopisi ve Adli sicil kayıt belgesi.

Noter tasdikli imza sirküleri

Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sirkileri

Tüzel kişilerde yetki belgesi

Yukarıda yazılı miktarda geçici teminatını, yatırdığına dair belge veya geçici Banka teminat mektubu

Istekli ortak girişim olması halinde şekli içeriği ilgili mevzutlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

Tuşba Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini;

Varsa Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesini.

Talipliler tarafından imzalanmış ve onaylanmış Taşınmaz Mal Şatış Şartnamesi (Şartname idareden alınacaktır.)

Şartname bedelini yatırdığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünde alacakları belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.

Gerçek ve Tüzel kişilerden, Ekap sistemi üzerinden ihaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale komisyonu 2886 Sayılı Kanununun 29. Maddesi gereğince ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bu ihale 31 Ocak 2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5577 sayılı kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır.


İLAN OLUNUR.