Afro İstanbul Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Afro İstanbul Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Afro İstanbul Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Gökhan Mısırlı 100 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Beyoğlu'nda kuruldu.


Afro İstanbul Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Gökhan Mısırlı  100 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Beyoğlu'nda kuruldu.


Afro İstanbul Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;a) Şirket yurtiçinde ve yurt dışında gerekli izinler aldıktan sonra her türlü turizm faaliyetleri gerçekleştirir. Turizm acentaları kurmak, kurulmuş olanlarla geçici veya devamlı olarak çalışmak.       Turizm ile ilgili görsel işitsel ürünler, kitap dergi ve broşürler bastırmak, almak,satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik yapmak.  Bu konuda tesisler kurmak kurulu olanlara       ortak olmak, kiralamak kiraya vermek . b) Otel, motel, tatil köyleri kurmak, kurulu olanlara ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,almak satmak, Şehir içi, şehir dışı, Yurtiçi ve yurtdışı her türlü kültürel, sanatasal ve bilimsel        organizasyonlar , etkinlikler, seminerler, konferanslar, festivaller, paneller, sergiler, toplantılar, turlar ve geziler düzenlemek , düzenlenmiş olanlara katılmak. c) Her çeşit turistik eşya imal etmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. Yurtiçi ve yurtdışı uçak, gemi, tren ve otobüs şirketlerinin biletlerini satmak üzere acentacılık faaliyeti yapmak, bu amaçla kurulmuş işletmelere ortak olmak, acentalıklar vermek. d)    Her çeşit cam, metal, altın, gümüş, değerli ve yarı değerli taşlar ve benzeri malzemeler kullanarak takılar, süs eşyalar, dekoratif malzemeler, dini, turistik ve hediyelik eşyaların ham, yarı          mamul ve mamul halinde pazarlaması, alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. e)    Yurtiçi ve yurtdışı uçak, gemi, tren ve otobüs şirketlerinin biletlerini satmak üzere acentecilik faaliyeti yapmak, bu amaçla kurulmuş işletmelere ortak olmak, acentelikler vermek. f) Kamu ve özel sektör işletmelerinin  taahhüt, danışmanlık  işlerini yapmak, bu konuda ihalelere girmek ve taahhüt işleri almak, makine, araç gereçlerin , malzeme ve ekipmanların alımı, satımı, imalatı, ithali, ihracı kiralanması, kiraya verilmesi ve pazarlamasını  yapmak. g)Şirket her  türlü  gıda   ihtiyaç  maddelerinin alımı  satımı , ithali  ve  ihracatını yapmak h) Her  türlü tarımsal  ve  hayvansal  ürünlerin  alımı  satımı ithali  ihracı  dahili ticaretini ve  pazarlamasını  yapmak. i) Her  türlü gıda  maddesi ,  Temel tüketim  maddesi  ve temizlik  maddesinin  alıp satılması toptan  ve perakende  olarak  pazarlamasını yapmak . j)   Her türlü lokanta, restoran, büfe açmak işletmek, devir almak devir etmek, kiralamak, kiraya vermek. k)    Konusuyla ilgili her türlü yemek üretimi yapmak, evlere işyerlerine toplantılara ve organizasyonlara perakende, toptan yemek servisi yapmak hizmet vermek. l)     Tekel   ürünlerinin alımı satımı toptan ve perakende olarak pazarlamasını yapmak. m)   Her türlü gazete, dergi, kitap ve kırtasiye malzemelerinin alımını satımını pazarlamasını yapmak. B- GENEL KONULAR a)Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlara makine ve tesislerde kullanılacak bilcümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatı, dahili ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak  veya yaptırmak. b) Yukarıdaki madde ve bentlerde yazılı maksat ve mevzuu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık, bayilik, müşavirlik hizmetleri hizmeti veren şirketler kurmak ve  işletmek. Yine maksat ve mevzuu ile ilgili patent, ruhsat, imtiyaz, ihtira beratları almak, kiralamak, kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanlarını devralmak, teknik bilgi ve   know-how anlaşmaları akdetmek. c) Konunun tümü ile ilgili maksat ve gaye için onarım servisleri ve montaj teşkilatı mühendislik hizmetleri teşkilatı kurmak ve işletmek. d  Konu ile ilgili olarak maddi ve gayrimaddi haklar ve gayrimenkuller iktisap etmek, kiraya vermek, satmak, leyh ve aleyhte ipotekler tesis etmek fek etmek. e) Konusu ile ilgili her türlü teknik,mali, ticari, iktisadi ve idari faaliyetlerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı iş teşebbüslere ve şirketlere iştirak etmek teknik ve mali  yardım anlaşmaları akdetmek. f)      Konusu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak seminer ve konferanslar vermek eğitim ve tanıtım kitaplarının iç ve dış ticaretini yapmak. g)     Yurtiçinde ve yurtdışındaki firmalarla patent, mühendislik anlaşması yapmak, şirket ile ilgili konularda teknik hizmet alışverişinde bulunmak h)     Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat, kredi alma anlaşmaları yapmak, aval ve kefalet kredileri almak, yine konusu ile ilgili olarak leasing yolu ile finansal kiralama yapmak ve devletin vereceği         teşvik primleri, krediler ve fonlardan yararlanabilir. i)      Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fekk ve tadil etmek. j)Şirket gayesine uygun her nevi otomobil, kamyon, kamyonet, ve benzeri insan ve yük taşımaya yarayan kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alabilir satabilir, kiralayabilir  ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve nakdi tasarruflarda bulunabilir Bilumum menkul ve gayrimenkul mallar alır satar, kiraya verir, kiralar ve bu mallar üzerinde leyhte ve aleyhte ipotek tesis eder veya ettirir gerektiğinde bunları fekk eder. k)Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri içerisinde faydalı olan ihtira haklarını, marka, telif, resim ve ticari unvanlarını, patent, know-how gibi sınai hakları , hususi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Afro İstanbul Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres; Hüseyin Ağa Mah, Hamalbaşı Cad. 12/2