25 / 09 / 2022

Aır Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Aır Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Aır Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Yunus Soner Öncü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL sermaye ile 1 Eylül 'de Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, Karakış Sokak'ta kuruldu.Aır Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Yunus Soner Öncü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL sermaye ile 1 Eylül 'de Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, Karakış Sokak'ta kuruldu.


Aır Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a.Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm ve organizasyon faaliyetlerini yapabilir, Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar ve organizasyonlar düzenleyebilir ve diğer hizmet işlerini de yapabilir, b. Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, c. Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, d. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. e. Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını,otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR,minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, f. Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak, g. İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak,bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, h. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. ı. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; j. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; k Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; l. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, m. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, n. Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.

Geri Dön