10 / 12 / 2022

AK Parti imar ve kentsel dönüşümle ilgili neler vaadediyor?

AK Parti imar ve kentsel dönüşümle ilgili neler vaadediyor?

1 Kasım Genel Seçim Beyannamesi'nde, imar, kentsel dönüşüm, yerel yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesiyle ilgili vaatlere de yer verildi. İşte beyananmedeki inşaat ve yerel yönetimleri ilgilendiren projeler...AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim beyannamesini ATO Congresiumda, açıkladı. 


1 Kasım 2015 Genel Seçim Beyannamesi'nde, imar, kentsel dönüşüm, yerel yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesiyle ilgili vaatlere de yer verildi. İşte beyananmede inşaat ve yerel yönetimleri ilgilendiren projeler...Rant belediyelere aktarılacak


İmar planlarında oluşan değer artışlarından doğacak rantın, belediyelere ve bakanlıklara kentsel dönüşümde kullanmaları için aktarılacağı taahhüdünde bulunulan beyannamede, imar uygulamalarının tepeden tırnağa yenileneceği, taşınmazlarının plan değişikliğinden sonraki ilk satışından veya yapı ruhsatı aşamasından önce değer artış payı ödenmesinin sağlanacağı kaydedildi.


Kırsal Kalkınma


Beyannamenin, kırsal kalkınmayla ilgili bölümünde de kırsal alanda köy bazlı hizmet ve yatırım ihtiyacı analizi yapılacağı, doğal ve kültürel kaynak potansiyeli yüksek yörelerde kırsal turizm altyapısının geliştirileceği, kırsal alanda yürütülen iskan projelerinin yöresel mimari dokuyu gözetecek şekilde uygulanmasının sağlanacağı vaatlerinde bulunuldu. 


KÖYDES kapsamında derlenen köy altyapısı verilerinin Resmi İstatistik Programı kapsamına kazandırılması ve TÜİK tarafından yıllık köy altyapısı envanterinin yayımlanmasının sağlanacağı aktarılan beyannamede, Kırsal Kalkınma Desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılacağı belirtildi. 


Türkiye'nin her yerine en geç 1,5 saat içerisinde ulaşabilmek için havadan arama kurtarma kapasitesinin geliştirileceği ifade edilen beyannamede, afet anında kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla kesintisiz ve güvenli haberleşme sisteminin kurulacağı kaydedildi.Cem evlerine hukuki statü


"Bu noktada, geleneksel İrfan Merkezleriyle cem evlerine hukuki statü tanıyacağız. aynı şekilde, geleneksel irfan merkezinin ve cem evlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6446 sayılı elektrik Piyasası Kanunu'nda gerekli değişiklikleri yapacağız.Kimlikli ve kişilikli şehirler


Hedefin, insan ve çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh marka şehirler olduğu belirtilen beyannamede, şu bilgilere yer verildi:


"Bu doğrultuda, imar mevzuatını günün ihtiyaçlarına uygun olarak revize edeceğiz. Kentsel tasarım ilkelerini ve uygulamalarını; engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi özel ilgi bekleyen kesimlerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere geliştireceğiz. Şehirlerde kamu arazilerinin imarlı yapılaşma, ekonomik kalkınma, ortak sosyo kültürel fayda temelinde daha aktif kullanımını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde tarihi dokusu güçlü şehirlerimiz başta olmak üzere dikey değil yatay bir yapılaşmayı özendireceğiz. İnsan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh hale gelmiş kimlikli ve kişilikli şehirler oluşturacağız. İmar haklarının transferi


Şehirlerimizin planlı ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için arazi kullanımı, planlama ve yapılaşma konularında temel ilke ve standartlar ile denetim mekanizmasını içerecek şekilde imar ve şehircilik mevzuatını yenileyeceğiz. Yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımız öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen ve hakkaniyeti gözeten mekansal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz. Ortak kullanım alanlarının genişletilmesi ve imar uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması amacıyla, yapılaşmamış alanlarda imar haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler tarafından kullanımını yaygınlaştıracağız. Mekansal planlama sistemini sadeleştireceğiz."


Beyannamede, coğrafi nitelikli mekansal bilgi üreten ve kullanan kuruluşlar arasında, birlikte çalışabilirlik esaslarının hayata geçirileceği ve ulusal coğrafi bilgi sistemi alt yapısının kurulacağı belirtildi.Kentsel dönüşüm


"Bu kapsamda 'Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Gözeten Kentsel Dönüşüm Öncelikli Dönüşüm Programı'mızı hayata geçireceğiz. Program kapsamında, İmar değişiklikleri ile oluşan değer artışından kamunun pay almasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm projelerinde SUKUK gibi yeni finansman araçlarının önünü açacak düzenlemeler yapacağız.Küçük Sanayi Siteleri taşınacak


Alt yapılı arsa geliştirme çalışmalarına yönelik olarak yerel yönetimleri destekleyeceğiz. Şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitelerini (KSS) taşıyacak veya iyileştireceğiz. Dönüşüm alanlarında uygulanacak asgari kentsel standartları, şehirlerimizde yüksek yaşanabilirlik düzeyini mümkün kılacak şekilde belirleyeceğiz. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizle uyumlu kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştireceğiz. Kentlerin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar yapacağız. Tarihi şehir merkezlerinin canlandırılmasına yönelik projelere destek vereceğiz. Afet riski ile karşı karşıya olan kültür varlıklarına ilişkin öncelikli tedbirler alacağız. Özel mülkiyette olan taşınmaz kültür varlıklarının onarımını ve restorasyonunu destekleyeceğiz."


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bir Yapı Araştırma Merkezi kurulacağı belirtilen beyannamede, yeni yapım teknikleri ve malzeme, ekipman geliştirilmesine odaklanılacağı kaydedildi.Güvensiz ithal yapı malzemeleri engellenecek


Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda yerli üretimini sağlamak için Ar-Ge ve yatırım destek mekanizmalarının oluşturulacağı sözü verilen beyannamede, piyasaya arz edilen uygunsuz ya da güvensiz ithal yapı malzemelerinin kullanılmasının engelleneceği kaydedildi.


Kentsel dönüşümde yerli ve yenilikçi ürünlerin kullanılmasının sağlanacağı belirtilen beyannamede, "Büyükşehirlerde mahalle bazlı sosyal analizler yapacağız. Dönüşüm alanlarında sosyal uyumun güçlendirilmesi için sosyo-ekonomik ve kültürel etütler gerçekleştirecek ve alt gelir gruplarının ve yoksul kesimin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapacağız. Meslek edindirme ve istihdam programları ile sosyal amaçlı kentsel dönüşüm programları arasında ilişkiyi güçlendireceğiz" taahhüdünde bulunuldu.Kentsel Dönüşüm Alanları Strateji Belgesi


Kentsel dönüşüm alanlarındaki uygulamaların ülke genelinde önceliklendirilmesi için Kentsel Dönüşüm Alanları Strateji Belgesinin hazırlanacağı aktarılan beyannamede, şu ifadeler kullanıldı:


"Afet riski yüksek alanlar, artı değer üretme potansiyeli yüksek alanlar ve projeden yararlanacak kişi sayısı gibi kriterler oluşturmak suretiyle kentsel dönüşüme tabi olacak alanlarda önceliklendirme yapacağız. Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 6,5 milyon birimin 2023 yılına kadar dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kentsel dönüşümde yeşil bina ve yerleşme uygulamalarını teşvik edeceğiz. Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda yerli üretimine yönelik Ar-Ge ve yatırım destekleri vereceğiz. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmalarında alan içerisinde vakıf kültür varlıklarının bulunması halinde, işbirliği ve koordinasyonla yapıların ihyası ve çevrelerinin açılmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşüm yapılması şartıyla izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanmasını sağlayacağız."Kentsel altyapı çalışmaların hız


Konut piyasasında konut açığının bulunduğu yerleşmeler başta olmak üzere arz ve talep dengesinin kurulmasının sağlanacağı belirtilen beyannamede, konuta erişimi artırmak üzere, sosyal ve teknik altyapıları tamamlanmış arsa üretimine ağırlık verileceği kaydedildi.


Alt gelir gruplarının konuta erişiminin artırılması için finansman yöntemlerinin çeşitlendirileceği belirtilen beyannamede, şunlar aktarıldı:


"İnsanımızın tasarruf eğilimini teşvik ederek ev sahibi olmasını kolaylaştırmak ve inşaat sektörümüzü desteklemek için yeni bir finansman mekanizması geliştiriyoruz. Ev almak için konut hesabı hesap açan ve yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşımıza yüzde 15 kamu katkısı sağlayacağız. Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin tasarlanmasına çalışacağız. Konutlarda enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni finansman modelleri geliştireceğiz."Ankara'nın içmesuyu problemi 2050'ye kadar çözülecek


İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirliğin göreceliğine işaret edilen beyannamede, Melen Barajının inşaatının 2016'da tamamlanacağı belirtildi.


Gerede Projesi tamamlanarak, Ankara'nın 2050'ye kadar içmesuyu problemininin çözüleceği ifade edilen beyannamede, şunlar kaydedildi:


"KKTC'nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, Anamur Dragon Çayından 75 milyon m3/yıl suyun, Akdeniz'e askıda döşenen borular vasıtasıyla KKTC tarafında Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarılarak adaya götürülmesini sağlayacağız.


AAGeri Dön