AKFEN Gayrimenkul Genel Kurulu 1 Kasım'da toplanıyor!

AKFEN Gayrimenkul Genel Kurulu 1 Kasım'da toplanıyor! AKFEN Gayrimenkul Genel Kurulu 1 Kasım'da toplanıyor!

AKFEN Gayrimenkul Genel Kurulu, Levent Loft, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok, Kat:8 Levent-lstanbul adresinde, 1 Kasım 2010 Pazartesi günü saat 10:00'da toplanacak


AKFEN Gayrimenkul Olağanüstü Genel Kurulu ilan verdi. İlanda şunlara yer verdi:

şžirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Levent Loft, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok, Kat:8 Levent-lstanbuladresinde,1 Kasım 2010 Pazartesi günü saat 10:00'da toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2-Esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi,
3-Dilek, öneriler ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat Anonim şžirketi'ninl Kasım 2010 Pazartesi günü şirket merkezi olan Levent Loft, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok, Kat:8 Levent-lstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda beni/bizi temsil etmeye, gündeme yeni madde ilave etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  'yi vekil
tayın ettim/ettik.

istanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 687712 Sicil
Numarası ile kayıtlı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve ışaat Anonim şžirketi'nin Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin Tadil Tasarısı

ESKİ METİN:
şžirketin sermayesi 35.000.000 TL (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 25,00 TL kıymetinde 1.399.996 adet A grubu ve 4 adet B grubu olmak üzere toplam 1.400.000 adet hisseye ayrılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olduğu YMM M. Yavuz Oner'in 17.03.2010 tarih ve YMM: 2207 -17/2010-5 sayılı raporu ile sabittir. Bu defa arttırılan sermayenin 1/4 ü sermaye artırım işlemlerinin tescil tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, kalanı TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere 3 yıl içerisinde şžirketin ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmektedir şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı karar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senetleri çıkartılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ METİN:

şžirketin sermayesi 50.000.000 TL (EllimilyonTürklirası)'dır. Bu sermaye her biri 25,00 TL kıymetinde toplam 2.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olduğu YMM M. Yavuz Oner'in 17.08.2010 tarih ve YMM: 2207 - 77 / 2010 - 65 sayılı raporu ile sabittir. Bu defa arttırılan sermayenin 1/4 ü sermaye artırım işlemlerinin tescil tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, kalanı TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere 3 yıl içerisinde şirketin ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup, nakden ve tamamen ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı karar dairesinde belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senetleri çıkartılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Oy birliği ile karar verilmiştir.