06 / 07 / 2022

Akiş GYO kar payı dağıtacak mı?

Akiş GYO kar payı dağıtacak mı?

Akiş GYO, 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...Akiş GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 3 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklanan kar payı dağıtım teklifi 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla reddedildi ve pay sahiplerinden Akkök Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından söz alınarak, yazılı önerge verildi.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 3 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklanan kar payı dağıtım teklifi 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla reddedilmiş olup; pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisinin hızla yayılması, yaşanan üzücü gelişmeler ve Şirketimizin finansman yapısını ihtiyatlılıkla takip etmesi ve daha çok likiditeye sahip olması gereken bir dönemde bulunması nedeniyle; Yönetim Kurulu'nun henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken, 03.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek; 1. Temettü Tutarından nakden dağıtımı teklif edilen 21.504.592,50-TL'nin ve ayrıca yine nakden dağıtımı teklif edilen 2. Temettü Tutarı olan 9.647.407,50-TL'nin de bedelsiz pay olarak dağıtılmak sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasını önermekteyiz."

Bu çerçevede:

03.03.2020 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 549.043.489,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı ise 138.157.537,80-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Şirketin konsolide finansal tablolarında yer alan 549.043.489,00-TL tutarındaki net dönem karından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:

Şirketin yasal kayıtlarında yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasını,

Şirket tarafından yıl içinde yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağışın 549.043.489,00-TL tutarındaki Şirketin Net Dağıtılabilir Dönem Karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 549.525.239,00-TL tutarındaki Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karından;

- Şirketin ödenmiş sermayesinin %28,972416'sına tekabül eden 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,28972416-TL, temettü oranı brüt %28,972416'dır.) bedelsiz pay şeklinde olmak üzere ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasını,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,

- Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasını,

- Temettü olarak dağıtılacak olan bedelsiz paylar ile ilgili olmak üzere; bedelsiz sermaye artışının gerekli tüm yasal izinler alınarak tamamlanmasını, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasını müteakiben çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesini, bedelsiz payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin Şirket'e verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde dağıtılmasını öneriyoruz.

Önergeye uygun şekilde revize edilen SPK mevzuatına göre hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu da genel kurula okundu.

Yapılan oylama sonucunda, pay sahibinin kar payı dağıtımına ilişkin işbu önerisinin ve buna uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu'nun kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir ve Kar Dağıtım Tablosu tutanağa eklenmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Dosya için tıklayın