Akkoç Altyapı İnşaat Restorasyon Madencilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akkoç Altyapı İnşaat Restorasyon Madencilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Akkoç Altyapı İnşaat Restorasyon Madencilik Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İnan Koç tarafından kuruldu.


Akkoç Altyapı İnşaat Restorasyon Madencilik Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İnan Koç tarafından kuruldu.

Akkoç Altyapı İnşaat Restorasyon Madencilik Ticaret Limited Şirketi konusu:
A- Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır. 1. Her türlü inşaat (ahşap, betonarme, çelik konstrüksiyon,karma, vb) taahhüt, hafriyat ve alt yapı işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, bu tür işletmeleri işletmek, işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek, B.Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak; 1.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gemi dahil her nevi gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how, good will royality v.s. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, 2. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. 3.Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik veya iktisap edebilir, 4.Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. Ayrıca 3. şahıslar lehine ipotek verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir, 5.Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentalık mümessillik komisyonculuk bayilik alıp verebilir, ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir, konusu ile ilgili bilirkişilik, ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir, 6.Konusu ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü tesis ve bina inşa edebilir, bu maksatla üst hakkı sözleşmeleri yapabilir, ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, 7.Şirket konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma işbirliği yapabilir, kendi ihtiyacı için finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Altayçeşme Mah.Atatürk Cad. A Blok No:49/2 Maltepe