Alfa Group Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Alfa Group Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Alfa Group Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Alfa Group Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Yenibosna'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Amr Abdel Aziz tarafından kuruldu.Alfa Group Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Yenibosna'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Amr Abdel Aziz tarafından kuruldu.

Alfa Group Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu: 
ENERJİ SİSTEMLERİ -Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet kapsamı, fotovoltaik parçalarının alımı, satımı,ticareti, depolanması ve toptan satışı ,ihracı,ithali,montajı,dizaynı ve üretimi; güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesi; üretilen enerjinin alımı, satımı,ve dağıtılması; enerji kaynaklarının yönetimi; bu konularda telekomünikasyon ağlarının , kablosuz ve/veya uzaktan erişim hatlarının ve bilişim sistemlerinin kurulması ve sağlanması; kamusal aydınlatma, trafik ışıkları ve diğer sinyalizasyon işlerinin kurulması ve bu konularla ilgili gerekli olabilecek alt ve üst yapı inşaat işlerinin yapılması. -Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla; elektrik üretim santralleri kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, üretilen elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. -Her türlü güneş enerjisi elektrik üretim tesislerinde kullanılan makina, alet, edavat, teçhizat , sıhhı malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, satın alabilir, satabilir. -Elektrik üretmek amacıyla yurt içinde veya yurt dışında elektrik santralleri kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulmuş olanları satın almak. Gerektiğinde elektrik üretim lisansı almak, çıkartmak. -Hidroelektrik santralleri, jeotermal elektrik üretim santralleri, güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, rüzgar tribünlerini parça parça veya tüm olarak almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kurulumunu yapmak, gerektiğinde bu santrallere ilişkin sökülebilen parçaların ithalat-ihracatını yapmak, bakım ve onarımını yapmak. -Ürettiği elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere, veya ilgili kuruluşlara ikili anlaşmalar yoluyla satmak. DIŞ TİCARET Şirketin başlıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı,alımı,satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktadır. Şirket yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. -Her türlü işyeri depo ve tesisleri kurabilir kiralayabilir. -Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbest bölgelerde icra edebilir. Serbest bölgede işyeri depolar ve tesisler kurabilir,şubeler açabilir,serbest bölgeler mevzuatının ön gördüğü her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. -Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç,gereç,makine,nakil vasıtası,bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri,yardımcı aksesuar,aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını alabilir,ithalini,ihracını,satımını ve kiralamasını yapabilir. -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. -Şirket faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri,telif haklarını devir alabilir veya devredebilir,temin olarak göstere bilir,maksat ve mevzuu ile ilgili know-how anlaşmaları yapabilir. -konusu ile ilgili ortaklıklar kura bilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir,bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir. -şirket amaçlarını yerine getire bilmek için yurt içinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışındaki pazarlamada, uzun vadeli,orta vadeli ve kısa vadeli borca girebilir. Kredi temin temin karşılığında garanti verebilir. -İştigal mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler tesis edebilir. Acentelik, mümessillik muameleleri iştigal edebilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere ve fuarlara katılabilir, başkalarına mümessillik ve acentelik verebilir. Şirket yukarıda sayılan konular dışında her hangi bir iş yapmak için ortaklar kurulu kararı ile dilediği işleri yapabilir. Ancak esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan iş ve kararın tatbiki için sanayi bakanlığından izin alınır. ARAÇ KİRALAMA -Şirket yurtiçi ve yurt dışında; gerek sahibi olduğu gerekse herhangi bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile her türlü yat, tekne bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak. İNŞAAT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.2 Apt.No:3/46 Bahçelievler