23 / 03 / 2023

Altun Grup Yapı Endüstrisi Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Altun Grup Yapı Endüstrisi Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Altun tarafından kuruldu. Altun Grup Yapı Endüstrisi Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Altun tarafından kuruldu. 

Altun Grup Yapı Endüstrisi Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
YAPI ENDÜSTRİSİ 1. Yurtiçi ve yurtdışında yol, su, elektrik, kanalizasyon, sulama, su arıtma tesisleri ile karayolları, havaalanları, iskele, köprü, tünel, mendirek, baraj, okul, fabrikalar ve hastaneler gibi bayındırlık tesisleri ile turistik, spor ve zirai tesisleri ile her türlü resmi ve özel bina inşaatı, yap-sat karşılığı inşaat, onarım, tadilat, tamirat ve boya işleri yapmak,hafriyat ve dekapaj taahhüt işleri yapmak, dekorasyon, iç mimari, çevre düzenlemesi, peyzaj, park ve bahçe düzenlemelerinin bir kısmı veya tamamını yapmayı taahhüt etmek, başkalarına devretmek, devralmak, her türlü resmi ve özel ihalelere girmek. 2. Kendi veya başkalarına ait gayrı menkuller üzerinde konut-işyeri yapmak, satmak, yukarıda sayılan işlerle ilgili etüt projelendirme ve müşavirlik hizmetleri yapmak. Bu amaçla, kat karşılığı arsalar almak ve şirket adına düşen dairelerin tapu tescilini yaptırmak, almak ve satmak. Belediye sınırları yada mücavir alanlar içinde onanmış projeler gereğince toplu konut yada sosyal konut müteahhitliği işlerini yapmak. Bu faaliyetleri ifa edebilmek için kamu kurum ve kuruluşlardan her türlü ruhsat, karne, izin, iş bitirme belgesi vb.. evraklar alabilir. 3. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. OTOMOTİV 1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü motorlu taşıtların alım, satım, kiralama, ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, bisiklet, motorsiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında alımı, satımı ve kiralamasını yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 4. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 5. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 6. Türkiye genelinde her türlü araçla (binek, jeep vb.) oto kiralama hizmetleri vermek. Araçlarla ilgili şoförlük hizmetlerinin sağlanması. Yabancı Oto kiralama şirketlerinin mümessilliğini almak, konusu ile ilgili olarak yurt dışından her türlü araç ithalatı yapmak. LOJİSTİK 1. Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük İdaresi ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo, ardiye, ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, Bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak 2. Her türlü taşıma işleri organizatörlüğü, Gümrük, limanlar, gümrüklü ve gümrüksüz alanlar depo, antrepo, özel antrepo vb. tesislerde her türlü vasıtayla her türlü hammaliye, istifleme ve elleçleme (vinç kaldırma, tahmil, tahliye ve montaj) faaliyetinde bulunmak. Türk ve yabancı bayraklı gemilerin acenteliğini, taşıma işleri, komisyonculuğunu ve brokerliğini yapmak. 3. Şirket konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca, yetki belgesi almak kaydıyla, her türlü kara, demiryolu, deniz yolu hava taşıtları ile uluslar arası ve dahili ticaret yük, eşya, konteyner kiralamak, taşımacılığı yapmak ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapmak. Uluslar arası nakliye komisyonculuğu yapmak, konusu ile ilgili bayilik almak, vermek, acentelik ve mümessillik yapmak. 4. Şirket, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde (İthalat-ihracat rejimleri) her türlü malın veya hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması (dış ticareti) konularında faaliyette bulunmak. GENEL KONULAR: 1. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir, ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. Taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilik yapabilir, şubeler açabilir. Taahhüt işleri, acentelik, bayilik ve mümessillik verebilir. Yurtiçinde ve yurt dışında temsilcilik kurabilir. 2. Faaliyet konusu dâhilinde gerekli görülen her türlü motorlu nakil vasıtalarını yurt içi veya yurt dışından iktisap edebilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir. 3. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettiği bilcümle menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir. Bunların üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu kabil malları iktisap edebilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, başkalarına kiraya verebilir. 4. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön