18 / 08 / 2022

Aludust Geri Dönüşüm Anonim Şirketi kuruldu!


Aludust Geri Dönüşüm Anonim Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 2 milyon 400 bin TL sermaye bedeli ile Volkan Erciyas, Özen Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Altek Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.Aludust Geri Dönüşüm Anonim Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 2 milyon 400 bin TL sermaye bedeli ile Volkan Erciyas, Özen Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Altek Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.

Aludust Geri Dönüşüm Anonim Şirketi konusu:
AMAÇ VE KONU Madde 3- a. Geri dönüştürülebilir her türlü metalin (Alimünyum, çinko, bakır, kurşun, demir vb) hurdası, talaşı, kırpıntısı, parçasının biriktirilmesi, işlenmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, preslenmesi, eritilerek külçe, profil, çubuk, levha yapılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatı, bertarafı ile iştigal etmek, ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, b. Geri dönüştürülebilir her türlü plastik (Polietilen, propopilen vb) hurdası, talaşı, kırpıntısı, parçasının biriktirilmesi, işlenmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatı, bertarafı ile iştigal etmek, ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, c. Her türlü atığın satışı, pazarlama, ithalat ve ihracat ile dahili ticareti ile iştigal etmek d. Alüminyum, bakır, çinko, demir, kurşun ve diğer asil metallerden mamul külçe, levha, şerit, disk, platine, kütük, boru, profil, saç, paslanmaz saç, paslanmaz çelik, ve her çeşit metalden mamul hammaddelerin, yardımcı madde ve malzemelerin imalatı, imal ettirilmesi, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlanması e. Her türlü metal hammadde, yarı mamul, mamul madde ve metalden üretilmiş tüm maddelerin alım satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı, fason yapılması ve yaptırılması, f. Her türlü inşaat malzemesi ve aksesuarları, yapı elemanları, inşaat sanayi ile ilgili her türlü yardımcı maddeler ve prefabrik yapı malzeme tesis ve makineleri, sıhhi tesisat malzemeleri, doğal gaz tesisat malzemeleri, elektrik tesisat malzemeleri, İnşaat İzolasyon ve kaplama malzemeleri montajı, imalatı, imal ettirilmesi, ithalatı, ihracatı, dâhili ticareti ve pazarlanması İştigal mevzu ile ilgili olarak: 1) Yürürlükteki Dış Ticaret rejimine göre ithalatı ve ihracatı serbest olan tüm emtia ve hizmetin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 2) Fabrikalar, laboratuvarlar, Üretim yerleri ve araştırma geliştirme (AR-GE) tesislerini inşa, mubayaa, tesisi ve işletimini yapmak. Yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlere iştirak etmek, bunların mümessillikleri ve acenteliklerini deruhte etmek, imalat, ithalat, ihracat ve dâhili ticaret yapmak. Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak gibi ticari muameleleri yapmak, 3) Amaç ve konusu ile ilgili ticari, sınaî, mali ve zirai gayelerle ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. Bu maksat ve gayelerle kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklıklar kurmak, bunları devir almak veya devir etmek ve her türlü hukuki anlaşmalar yapmak, 4) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinden ve dışından her türlü kredi alabilir. 5) Şirket, Maksat ve mevzusu ile ilgili kamu ve özel sektör ihalelerine girebilir, teklifler verebilir ve bu konularda taahhütlerde bulunabilir, gerekli teminatları verebilir ve alabilir, 6) Şirket iştigal ettiği konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunulabilir. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir. Konusu ile ilgili faaliyet gösteren yurt içi ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyetlere girişerek ortaklıklar tesis edebilir. Konusu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit mal ve haklar ile ortaklık veya sahiplik haklarını gerektiğinde aracılık yapmamak kaydı ile satabilir, devredebilir, kiraya verebilir veya elden çıkarabilir 7) Şirketin amaç ve konusuna giren işler için mümessillik, acentelik, distribütörlük, ithalat mutemetliği işlerinin ifası, üretim etüt proje ve teknik hizmetlerle danışma ve endüstriyel hizmetlerin ifası, 8) Şirketin amaç ve konusuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınaî mülkiyet hakları, piyasaya sunum hakkı ve benzeri izine tabi bilumum vesikaları almak, bunları elde etmek, iştirak veya iştirakçilerine veya başkalarına devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak iştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil tescil ettirmek, kiraya vermek veya satmak. 9) Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek rehin ve kefalet teminatları almak ve vermek konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacakları için ipotek rehin vermek ve almak. 10) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirilebilir.