Amasya Merzifon'daki imar planı değişikliği onaylandı!

Amasya Merzifon'daki imar planı değişikliği onaylandı! Amasya Merzifon'daki imar planı değişikliği onaylandı!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Amasya ili, Merzifon'da hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı.


Özelleştirme Yüksek Kurulu, Amasya ili, Merzifon'da hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/12/2016 Karar No : 2016/114 Konu : İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.11.2016 tarihli ve 7729 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 06.07.2015 tarihli ve 2015/59 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alman, mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı, Amasya ili, Merzifon ilçesi, Kümbethatun Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1.885,00 m2 yüzölçümlü, 575 ada, 2 no.lu parsele yönelik Ticaret Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: 6,50 m) ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.


Karar için tıklayın