Ankara Büyükşehir 6 gayrimenkul satıyor!

Ankara Büyükşehir 6 gayrimenkul satıyor! Ankara Büyükşehir 6 gayrimenkul satıyor!

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan 6 adet gayrimenkul toplamda 44 milyon 983 bin 500 TL bedelle satılıyor. Satışa konu gayrimenkullerin ihalesi 6 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.

Mülkiyeti  Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait; Çankaya Dikmen, İleri, Harbiye mahalleleri ve Keçiören, Uyanış mahallesinde yer alan 6 adet gayrimenkul toplam 44 milyon 983 bin 500 TL bedelle satışa çıkarıldı. 


Satışa konu gayrimenkullerin ihalesi 6 Ekim 2016  tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle ayrıca 29255 ada 1 nolu parsel için proje ortaklık gideri ise ayrıca ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 06.10.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V., proje ortaklık gideri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı  tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Öznur YASLI / Emlakkulisi.com