Ankara Büyükşehir Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm içerisinde bulunan imarın 51178/1, 51179/1 ve Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 27463/10 parsel üzerine kat karşılığı inşata yaptıracak


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Kuzey Etabı 1.Kısım içerisinde bulunan imarın 51178/1, 51179/1 ve Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 27463/10 parsel üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

İli: Ankara
İlçesi: Mamak
Semti: Derbent
Ada/Parsel: 51178/1 - 51179/1
Kullanım Şekli: Konut
Emsal İnşaat Alanı m2: 21.837,75 - 13.354,00
Keşif Bedeli TL: 12.600.381,75 - 7.705.258,00

İli: Ankara
İlçesi: Çankaya
Semti: Kara Kusunlar
Ada/Parsel: 27463/10
Arsa alanı m2: 7.825,15
Kullanım şekli: KSA (Yurt+Zemin Kat Ticaret)
Emsal İnşaat Alanı m2: 15.024,29
Keşif bedeli TL: 8.669.015,33

1- Bu işin tahmini keşif bedeli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "2010 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği" esas alınarak 28.974.655,08.- TL.(Yirmi Sekiz Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Dört Bin Altı Yüz Elli Beş Türk Lirası Sekiz Kuruş)*dır.

2- İhale 12.05.2011 Perşembe günü saat 14.00'de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/Ankara adresindeki,  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No:5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

5- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2011 yılı vizeli)
c- Noter tasdikli İmza sirküleri.
d- Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa)..
e- İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50'si kadar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 2010 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği'nde belirtilen IV-A Grubu ve üst grup yapılar başlığında tanımlı konut tipine uygun iş bitirme belgesi, (1V-A Grubu ve üst grup yapılar başlığında tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
f- Kullanılmamış nakit kredisi işin keşif bedelinin % 40'i ve Teminat mektubu kredisinin keşif bedelinin % 40' inden az olmaması.
g- Son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h- 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.
ı- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 869.239,66.-TL.. Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
j- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
k- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
I- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

6- İhale için verilecek: teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu İşin Şartnamesi 300,00 TL, (Üç yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.