Ankara-Çankaya projesi yapı ruhsat davasında son gelişmeler! 

Ankara-Çankaya projesi yapı ruhsat davasında son gelişmeler!  Ankara-Çankaya projesi yapı ruhsat davasında son gelişmeler! 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davası hakkında açıklama yaptı...


Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili gelişmeleri yayınladı.

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 11 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili  Ankara  Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme başvurusunun Danıştay 6. Dairesi tarafından şirket lehine olacak şekilde reddi sonrasında, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin, Çankaya, 6049 ada, eski 3, 4 ve 5 sayılı parsellere ilişkin olarak düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali istemi hakkında yeni bir karar vereceği ve 26 Ocak 2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, şirketin müdahil olarak katıldığı söz konusu davada Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin lehine, temyiz yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verdiği duyuruldu.

En son 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de gelinen aşamada, 28 Eylül 2019 tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporuna yönelik şirket tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda,  Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından, ek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Ek bilirkişi raporu 12 Şubat 2020 tarihinde Yapı Kredi Koray GYO'ya tebliğ edildi, söz konusu ek bilirkişi raporunda itirazların değerlendirildiği ve dava konusu yapıların toplam inşaat alanı ile F Blok'un bina yüksekliği hususlarında ilgili bilirkişi raporunda anılan Kurul kararı ve eki, vaziyet planı ve plan notlarına aykırılıklarının bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı öğrenildi.

Yapı Kredi Koray GYO'nun KAP açıklaması:
11.08.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme başvurusunun Danıştay 6. Dairesi tarafından Şirketimiz lehine olacak şekilde reddi sonrasında, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin, Çankaya, 6049 ada, eski 3, 4 ve 5 (yeni 21) sayılı parsellere ilişkin olarak düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali istemi hakkında yeni bir karar vereceği ve 26.01.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, Şirketimizin müdahil olarak katıldığı söz konusu davada Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine, temyiz yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verdiği duyurulmuştu. 31.03.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verilmişti. 19.04.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Danıştay 6. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda; dosyanın incelenmesinden, Davacının yapılaşma hakkının Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun öngördüğü gibi 5 kat üzerinden verilmediği, Davacının Kurul kararının dışına çıkılarak 8 kat üzerinden verildiği iddialarıyla davayı açtığı, ancak İdare Mahkemesi'nde, ruhsatların imar planlarına, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, mimari projelere uygunluğunun incelenmediği gerekçesiyle gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yapılması ihtar edilerek, Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 07.11.2014 tarihli söz konusu kararın bozulmuş olduğu; ilgili bozma kararının 18.04.2018 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği ve karara karşı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolunun açık bırakıldığı açıklanmış ve takip eden süreçte Şirketimiz tarafından ilgili karara karşı 30.04.2018 tarihinde karar düzeltme başvurusunda bulunulmuştur.  15.02.2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirket'in söz konusu başvurusuna ilişkin Danıştay 6. Dairesi'nin 2018/6274 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda "Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır." gerekçesiyle karar düzeltmenin reddine karar verildiği duyurulmuştur. 10.05.2019 tarihli Özel Dururm Açıklaması ile karar düzeltmenin reddedilmesi ile temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararının kesinleşmiş olmasından dolayı; inceleme eksiklikleri bulunduğu yönündeki bozma kararı gereği dosyanın Ankara 9. İdare Mahkemesi 2019/333 esasına kaydedildiği açıklanmış ve Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması yönünde karar verildiği, ilgili mevuat uyarınca da söz konusu keşif harcı ile bilirkişi avansının Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde Mahkeme veznesine yatırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. En son 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de gelinen aşamada, 28 Eylül 2019 tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporuna yönelik Şirketimiz tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda,  Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından,  ek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Ek bilirkişi raporu 12 Şubat 2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiş olup, söz konusu ek bilirkişi raporunda itirazlarımızın değerlendirildiği ve dava konusu yapıların toplam inşaat alanı ile F Blok'un bina yüksekliği hususlarında ilgili bilirkişi raporunda anılan Kurul kararı ve eki, vaziyet planı ve plan notlarına aykırılıklarının bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı öğrenilmiştir.