Ankara Defterdarlığı'ndan 5.1 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Ankara Defterdarlığı'ndan 5.1 milyon TL'ye satılık 4 arsa! Ankara Defterdarlığı'ndan 5.1 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara İli, Yenimahalle ve Çankaya İlçesi'ndeki 4 arsayı satışa çıkardı. Aralarında Zirvekent 1 Sitesi'nin konut alanınında bulunduğu arsalar 12 Ağustos Cuma günü 5 milyon 187 bin 100 TL'ye ihale edilecek.


Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  İli, Yenimahalle ve Çankaya İlçesi'nde bulunan 4 arsayı satışa çıkardı. İhalesi 12 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek taşınmazların toplam satış bedeli  5 milyon 187 bin 100 TL olarak belirlendi.
ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT VE ULUS EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLARDosya No :06080103778

İlçesi :Yenimahalle

Mahalle / Köy :Yuva

Ada :13399

Parsel :18

Yüz Ölçümü (m²) :2.063,00

Hazine Hissesi (m²) :2.063,00

Vasfı :Tarla ve Bahçe

İmar Durumu :Kreş Alanı

Tahmini Bedeli :1.856.700,00

Geçici Teminat Bedeli :371.340,00

İhale Tarihi :12.08.2016

İhale Saati :09:00
Dosya No :06020106927

İlçesi :Çankaya

Mahalle / Köy :Lodumlu (Beytepe)

Ada :28991

Parsel :1

Yüz Ölçümü (m²) :2.669,00

Hazine Hissesi (m²) :2.168,00

Vasfı :Arsa

İmar Durumu :Sosyal Kültürel Tesis Alanı

Tahmini Bedeli :1.734.400,00

Geçici Teminat Bedeli :346.880,00

İhale Tarihi :12.08.2016

İhale Saati :09:10
Dosya No :06080103776

İlçesi :Yenimahalle

Mahalle / Köy :Yuva

Ada :13399

Parsel :28

Yüz Ölçümü (m²) :1.120,00

Hazine Hissesi (m²) :1.120,00

Vasfı :Tarla ve Bahçe

İmar Durumu :Kütüpane Alanı

Tahmini Bedeli :896.000,00

Geçici Teminat Bedeli :179.200,00

İhale Tarihi :12.08.2016

İhale Saati :09:20

Dosya No :06020104355

İlçesi :Çankaya

Mahalle / Köy :Yıldızevler

Ada :26682

Parsel :2

Yüz Ölçümü (m²) :33.070,00

Hazine Hissesi (m²) :36/12000 Arsa Paylı

Vasfı :D-Blok 6. Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm

İmar Durumu :Konut Alanı

Tahmini Bedeli :700.000,00

Geçici Teminat Bedeli :140.000,00

İhale Tarihi :12.08.2016

İhale Saati :09:30

1. Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ihalesi  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile   12/08/2016 tarihinde saat 09:00' dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt ve Ulus Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.   


2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

        a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

        b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri, 

        c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.

4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 

5. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir. Ancak listenin 11. ve 12. sıralarında bulunan taşınmazların ihale bedeli peşin tahsil edileceğinden taksitlendirme yapılmayacaktır.

6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.