Çukurova Balkon

Ankara Keçiören'de 98.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Keçiören'de 98.5 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara Keçiören'de 98.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Keçiören'deki arsayı 98 milyon 532 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkul konut imarlı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Keçiören İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki arsayı satışa çıkarıyor. 


32 bin 200 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 90749 ada 2 parselde bulunuyor. Gayrimenkul, iş alanı nitelikli konut ve konut alanı imarlı.


Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait arsanın satış bedeli 98 milyon 532 bin TL olarak belirlendi. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek. 


Tam hisseli gayrimenkulün satışı 25 Ocak 2017 günü saat 10:30'da ASKİ Genel Müdürlüğü Binası'nda yapılacak.Satış Şartları: 


1- İhale tarihi 25.01.2017 tarihinde saat 10:30 da ASKİ Genel Müdürlüğü Binası 6.Kat No:616 oda İçerisindeki İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.


2- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Kazım Karabekir Caddesi No:70 Ulus/Ankara Kat:5 No:523) adresinde 08.00-17:00 saatleri arasında görülebilir.


3- İhale ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


4- ihaleye katılacakların şartnameyi almaları zorunludur.


5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 


a) Kanuni İkametgâhı olması, tebligat için adres göstermesi.


b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılı vizeli)


c) Noter tasdikli İmza sirküleri.


ç) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa).


d) Aski Genel Müdürlüğü adına alınmış geçici teminat mektubu verilecektir. (Geçici teminatlar nakit para ise) ASKİ Genel Müdürlüğü muhasebe veznesine yatırılıp alınacak ıdı makbuzu verilecektir. Belirlenen geçici teminat bedelleri şöyledir;  55.960,00 TL(İkimilyondokuzyüzellibeşbindokuzyüzaltmışTürkLirası)


e) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.


f) İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı ihale Komisyonu, (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) makbuz şılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul Imez.


g) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.


ğ) Kimlik ve Yetki Belgeleri.

dare 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’na ve 4374 sayılı Kamu ihale Kanunu’na tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleleri yapıp, yapmamakta, kısımlara mekte, her kısmı başkasına ihale etmekte, yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir.


I) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin, ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


İ) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır, 


7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satış ihalesi işinde, ihale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


8- Bu İşin Şartnamesi 500 TL (Beşyüz TürkLirası) bedel karşılığında, ihale saatine kadar Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı 5. Kat 523 Nolu odadan temin ilebilecektir.


9- İhale konusu işin satış bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışa ilişkin düzenlenecek sözleşme notere tescil ettiriImeyecektir. idde 10- iş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Nuran IŞIK/Nuranisik@emlakkulisi.com